Strategisk plan 2021

Urra

Strategisk plan 2021 (pdf)

Oppsummering Strategisk plan: 

Uranienborg skole har høye ambisjoner for våre elever med hensyn til å mestre i nåtid for å lykkes i livet. Vår pedagogiske plattform fremhever skolens tro på at motivasjonen styrkes gjennom å lytte til elevene på ulike arenaer og lære å ha en mer aktiv rolle i læringen.

Gjennom våre satsinger skal vi jobbe bevisst og aktivt mot vår visjon om å være en inkluderende skole der alle opplever tilhørighet.

Uranienborg er en 1-10 skole. Dette gir skolen muligheter til å tilrettelegge for elevene våre på flere felt over tid. Trygghet, inkludering, kompetanse og sosiale nettverk vil vi bygge i samarbeid med elevene, foreldre/foresatte, samarbeidspartnere i lokalmiljøet og på tvers av alle trinn. Vi mener at aktiv elevmedvirkning i skolehverdagen øker motivasjonen for læring og deltakelse i samfunnslivet ellers.

Ved Uranienborg skole vil vi sørge for at nye elever blir ivaretatt fra første dag, ut i fra deres behov. Dette vil skje gjennom samtale med eleven selv, så raskt som mulig, med elevens foresatte og kommunikasjon med tidligere skole/barnehage. Hver elevs bakgrunn vil skolen ta på alvor. Skolen legger vekt på å oppdatere personalets kompetanse jevnlig. Gjennom bevisst tett fagsamarbeid med ulike instanser innhenter vi ekstern kompetanse, når det er nødvendig. Uranienborg skole er bevisst på å ansette personale med et positivt elevsyn kombinert med etterspurt fagkompetanse. Skolen er stolt av sine ansatte og er trygge på at de kan gis stor tillit.

Uranienborg skole har i sitt strategiske arbeid systematiske samtaler og møtearenaer der elever, ansatte, foreldre/foresatte og ulike representanter fra lokalmiljøet er involvert. Dialog er et sentralt punkt for oss!

For å nå våre mål, vil vår pedagogiske plattform og URRA-foten være helt vesentlig. Dette må være kombinert med høyt faglig fokus tilpasset alle elever, - i 2021 også representert gjennom den nye lærerplanen, Fagfornyelsen, med fokus på; "Bærekraftig utvikling", "Demokrati og medborgerskap" og "Folkehelse og livsmestring".