Strategisk plan    2018 –2021

Urra

Strategisk Plan - Uranienborg skole

Oppsummering Strategisk plan

Uranienborg skole er en 1.-10 skole og er nå gjennom en rehabilitering der 5.-10. trinn og mottaksgruppene hospiterer på Fernanda Nissen skole i Nydalen. Nye Uranienborg skole vil stå ferdig sommeren 2019. Da vil det være plass til tre paralleller på alle trinn og to mottaksgrupper. Skolen skal få en flott flerbrukshall under Nordahl Rolfsens plass med inngang fra skolegården. Elevtallet øker stadig, og mange foresatte utenfor vårt inntaksområde ønsker plass ved Urra.

Strategisk plan for Uranienborg skole i 2017 handler om å holde stødig kurs med god systematikk mot bedre læringsresultater og et trygt og godt læringsmiljø. Det pågår et kontinuerlig arbeid for å styrke elevenes ferdigheter i lesing, skriving, regning og IKT. Skolen har tett samarbeid med Aktivitetsskolen for å fremme læringsstøttende aktiviteter.

Uranienborg skole har fokus på vurdering for læring på alle trinn. Elevenes IKT-ferdigheter varierer. Målene i faget ivaretas ved aktivt bruk av skolens IKT-plan.
Uranienborg skole ferdigstiller en lese- og skriveplan fra 1.-10. trinn våren 2017.
Uranienborg skole er en inkluderende skole. Elevundersøkelsen 2016 viste at våre elever fortsatt trives meget godt. Det skal være nulltoleranse mot mobbing.
Skolen har velfungerende elevråd på s-, m- og u-trinn. Elevrådene deltar aktivt på alle skolens fellesarrangementer.

Et trygt læringsmiljø ivaretas blant annet ved å ha felles regler, rutiner og rammer for undervisningen. Uranienborg skole har utformet en handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd som er implementert på alle lærerteam. Arbeidsprosessen med årets strategiske plan har foregått i tett samarbeid mellom ledergruppa og alle skolens lærere gjennom vår pedagogiske plangruppe, teamene og tillitsvalgte. Det har vært bred enighet om satsingsområdene som er valgt. Strategisk plan ble diskutert i driftsstyret, og den ble der også enstemmig vedtatt.  

Les resten av: Strategisk Plan - Uranienborg skole 

 

Pedagogisk plattform:

Elever trives, inspireres og utvikles gjennom opplæring i medansvar og deltagelse. På Uranienborg betyr elevdemokrati først og fremst systematisk arbeid med elevmedinnflytelse i læringsarbeidet. Her er elevrådene fra 1. til 10. trinn en viktig ressurs. Motivasjon skapes gjennom fellesskap, utfordringer og mestring. Skolen legger stor vekt på faglig utfordring for elevene våre på alle trinn og nivå. Vi fokuserer på tett faglig oppfølging av elevene gjennom hyppige og konkrete tilbakemeldinger.

På Uranienborg skole skapes også et godt læringsmiljø gjennom faste fellesskapsopplevelser som for eksempel FN-dagen, Menneskerettighetsdagen, julemarkeringer, Holocaustdagen, påskemarkeringer og URRA-stafetten. Videre markerer skolen viktige nasjonale historiske hendelser.

Skolens satsing på fellesskapsopplevelser henger også sammen med vårt fokus på kultur og tradisjon. Uranienborg skole tar på dypt alvor samfunnsoppgaven i det å videreføre norske kulturtradisjoner og verdigrunnlag til alle elever. Samtidig har vi blikket utover og inn mot det flerkulturelle samfunn vi er en viktig del av. 

Uranienborg skole vil være en inkluderende skole, og en foregangsskole i arbeidet mot mobbing, rasisme, antisemittisme og trakassering. Det er viktig for skolen at satsinger foregår i samarbeid med skolens elever, foreldre og lokalmiljøet.

 

Urra FOTen (FOT): Folkeskikk, Omsorg, Toleranse  fot