Strategisk plan 2019

Urra

Oppsummering Strategisk plan
• Uranienborg skole har høye ambisjoner for våre elever med hensyn til å mestre i nåtid for å lykkes i livet. Vår pedagogiske plattform fremhever skolens tro på at
motivasjonen styrkes gjennom å lytte til elevene på ulike arenaer og la dem ha en aktiv rolle.

• Uranienborg har i tre år gjennomgått en utfordrende byggeprosess. Denne vil ferdigstilles til skolestart 2019. "Reisen for alle til nye Uranienborg" vil da bli en
krevende, men positiv utfordring. Utvikling av ny mottaksklasse og alfabetiseringsklasse ved skolen ser vi på som en utfordring når det gjelder kompetansebygging.
Samtidig ønsker vi denne elevgruppetilveksten velkommen med vår visjon om å være en inkluderende skole.

• Uranienborg er en 1-10 skole. Dette ser skolen gir muligheter til å tilrettelegge for elevene våre på flere felt over tid. Trygghet, inkludering, kompetanse og sosiale
nettverk vil vi bygge i samarbeid med elevene, foreldre/foresatte, samarbeidspartnere i lokalmiljøet og på tvers av alle trinn. Vi mener at med aktiv elevmedvirkning i
skolehverdagen øker motivasjonen for læring og deltakelse i samfunnslivet ellers.

• Ved Uranienborg skole vil vi sørge for at nye elever blir ivaretatt fra første dag, ut i fra deres behov. Dette vil skje gjennom samtale med eleven selv, så raskt som
mulig, med elevens foresatte og kommunikasjon med tidligere skole/barnehage. Hver elevs bakgrunn vil skolen ta på alvor. Skolen legger blant vekt på å oppdatere
personalet jevnlig. Gjennom bevisst tett fagsamarbeid med ulike instanser innhenter vi ekstern kompetanse, når det er nødvendig. Uranienborg skole er bevisste på
å ansette personale med et positivt elevsyn kombinert med etterspurt fagkompetanse. Skolen er stolte av sine ansatte og er trygge på at de kan gis stor tillit.

• Uranienborg skole har i sitt strategiske arbeid systematiske samtaler og møtearenaer der elever, ansatte, foreldre/foresatte og ulike representanter fra lokalmiljøet
er involvert. Dialog er et sentralt punkt for oss!

• For å nå våre mål, vil vår pedagogiske plattform og URRA-foten være helt vesentlig. Dette må være kombinert med høyt faglig fokus tilpasset alle elever, - i 2019
først og fremst representert ved lesetiltakene.

 

Urra FOTen (FOT): Folkeskikk, Omsorg, Toleranse  fot