Skolens profil

Urra

Pedagogisk plattform:

Elever trives, inspireres og utvikles gjennom opplæring i medansvar og deltagelse. På Uranienborg betyr elevdemokrati først og fremst systematisk arbeid med elevmedinnflytelse i læringsarbeidet. Her er elevrådene fra 1. til 10. trinn en viktig ressurs. Motivasjon skapes gjennom fellesskap, utfordringer og mestring. Skolen legger stor vekt på faglig utfordring for elevene våre på alle trinn og nivå. Vi fokuserer på tett faglig oppfølging av elevene gjennom hyppige og konkrete tilbakemeldinger.

På Uranienborg skole skapes også et godt læringsmiljø gjennom faste fellesskapsopplevelser som for eksempel FN-dagen, Menneskerettighetsdagen, julemarkeringer, Holocaustdagen, påskemarkeringer, Elvelangs og URRA-stafetten.
Videre markerer skolen viktige nasjonale historiske hendelser.

Skolens satsing på fellesskapsopplevelser henger også sammen med vårt fokus på kultur og tradisjon. Uranienborg skole tar på dypt alvor samfunnsoppgaven i det å videreføre norske kulturtradisjoner og verdigrunnlag til alle elever. Samtidig har vi blikket utover og inn mot det flerkulturelle samfunn vi er en viktig del av.  Uranienborg skole vil være en inkluderende skole, og en foregangsskole i arbeidet mot mobbing, rasisme, antisemittisme og trakassering. Det er viktig for skolen at satsinger foregår i samarbeid med skolens elever, foreldre og lokalmiljøet.

Urra FOTen (FOT): Folkeskikk, Omsorg, Toleranse    Urra FOTen