Hovedseksjon

Rett til samisk opplæring

Samisk som førstespråk
Barn som har samisk som sitt morsmål kan velge å ha samisk som sitt førstespråk, samisk 1. De
kan også velge å ha både samisk og norsk som sitt førstespråk. De barna som velger to
førstespråk vil få flere undervisningstimer i løpet av en skoleuke sammenlignet med sine
klassekamerater, men de vil også få en bredere språkkompetanse.

Samisk som andrespråk
Barn som snakker litt samisk fra før eller har lyst til å lære seg samisk når de begynner på
skolen, kan velge samisk som andrespråk. Valget er da mellom å følge læreplanen i samisk 2 eller
samisk 3. Begge læreplanene er for samisk som andrespråk. Samisk 2 kan være fint for de som
allerede behersker språket litt fra før eller er veldig motivert til å lære seg et nytt språk. Samisk
3 kan passe til dem som ikke kan noe fra før eller har behov for å bruke lengre tid på å lære seg
et nytt språk. Samiskopplæringen i Osloskolen kan gi råd om valg av språk dersom dere er
usikre.

Organisering av undervisningen
Elever som velger nordsamisk vil få sin samiskundervisning på Nedre Bekkelaget skole. Vi på
nærskolen samarbeider med dere foresatte og Nedre Bekkelaget skole for å finne gode tidspunkt
for undervisningen. Det er også vi på nærskolen som ordner skyss til og fra undervisningen.
Elever som velger sørsamisk eller lulesamisk vil få tilbud om fjernundervisning. Ofte gis denne
undervisningen i kombinasjon med at elevene får reise på språksamling/hospitering som blir
betalt av Oslo kommune.

Oppstart av samisk opplæring
Samiske barn kan når som helst i sin skolegang ønske seg samisk opplæring. Dette betyr at
barnet kan starte opp med sin samiske språkopplæring når som helst på barnetrinnet eller på
ungdomstrinnet. De kan til og med velge samisk for første gang når de begynner sin
videregående opplæring. Å velge vekk samisk ved skolestart på 1. trinn betyr derfor ikke at
barnet har mistet sin rett til å få denne opplæringen på et senere tidspunkt.

Fremmedspråk, språklig fordypning og skriftlig sidemål
Ungdom som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk er fritatt for fremmedspråk
eller språklig fordypning på ungdomsskolen, men de har rett til å velge dette dersom de selv
ønsker det. Samiske elever som har samisk opplæring, har også rett til å få fritak fra opplæring
og vurdering i skriftlig sidemål.

På ungdomsskolen er det mulig å velge samisk fordypning, dersom kommunen tilbyr dette. En slik
fordypning kan velges av både førstespråks- og andrespråkselever (samisk 1,2 og 3 elever) og
være med på å styrke deres samiskspråklige ferdigheter. Mer informasjon om dette faget kan
dere får ved å ta kontakt med undervisningsinspektør Yngvild Føyd Odden på tlf.nr 45604445.

Mulighet for å få all sin opplæring på samisk
Dersom det er minst ti elever i hele Oslo kommune som ønsker opplæring på samisk, har elevene
rett til å få det. Dette vil da bety at de vil gå i aldersblandede klasse/grupper og få all sin
undervisning på samisk. Dersom en slik gruppe opprettes har elevene rett til å beholde denne
opplæringen så lenge det er minst seks elever i gruppen.

Dere kan finne mer informasjon om samisk opplæring her:

Utdanningsdirektoratet:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/samisk-i-skolen/retten-til-opplaring-i-og-pa-samisk/ 

Oslo kommune sine settsider:
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/sprakopplaring/undervisning-i-samisk/