Ordensregler

Skolen har en kortversjon av ordensreglene: UrraFOTen   

Folkeskikk, Omsorg, Toleranse -  FOT            UrraFOTen

Orden:

 • Vi møter presis til timer og avtaler og har med nødvendig utstyr og læremiddel
 • Vi holder arbeidsro i timene og viser respekt for undervisningen
 • Vi gjør skolearbeidet til avtalt tid og er forberedt til opplæringen. 
 • Vi holder god orden
 • Vi holder skolens område rent og ryddig
 • Vi tar godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og steller pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell. Vi ”tagger” ikke på skolepulter eller annet inventar.
 • Vi tar godt vare på personlige eiendeler. Verdisaker som tas med på skolen, tas med på eget ansvar.
 • Vi bruker ikke mobiltelefon, ipad el.l. i undervisningstiden/AKS-tiden. Mobiltelefoner skal samles inn av lærer før undervisningen starter og fås igjen når undervisningen er avsluttet for dagen. Før gymtimene sikrer gymlærer ekstra at alt utstyr som nevnt over er samlet inn før elevene går til gymgarderoben. Under hele AKS-tiden ligger eventuelt medtatt mobil i sekken.
 • Vi inntar ikke godterier og brus på skolens område i skoletiden uten ved spesielle anledninger (tentamener er ikke " spesielle anledninger") 

OBS: Gjentatte brudd på skolens ordensregler er mangel på hensyn og respekt for andre, og kan derfor bli vurdert som dårlig oppførsel.

Oppførsel:

 • Vi viser hensyn og respekt for andre.
 • Det er forbudt å jukse eller å forsøke å jukse.  Det er også forbudt å hjelpe andre til å jukse eller å forsøke å jukse.  Det skal være helt stille når det er prøve.
 • Vi verken slåss eller ødelegger andres lek.
 • Vi banner ikke. Vi kommer heller ikke med diskriminerende, rasistiske eller andre krenkende utsagn.
 • Sosiale media som Facebook o.l. skal ikke brukes i skoletiden uten at lærer har godkjent det som en del av opplæringen. 
 • Det er ikke lov til å gå inn på andre elevers profiler på pc.
 • Uranienborg skole er mobbefri sone. Vi er en inkluderende skole.
  • Vi bidrar alle aktivt til at medelever skal trives og kjenne seg trygge. Plaging i form av vold, trusler, seksuell trakassering, sjikane på grunn av religion eller livssyn eller annen krenkende atferd er uakseptabelt, - og ved Urra forbudt.

 • Vi bruker ikke tobakk, snus eller rusmidler.
 • Våpen eller farlige gjenstander skal ikke medbringes til skolen.
 • Vi verken sykler eller bruker sparkesykkel og skateboards, el.l., på skolens område i skoletiden. Farlige leker skal ikke bringes til skolen og brukes der.

Brudd på skolens regler for orden og oppførsel kan føre til

 • at det blir gitt en anmerkning for forholdet
 • at skolen tar kontakt med hjemmet
 • at eleven blir pålagt å gjøre opp for seg ved for eksempel å rydde opp, vaske gulv, fjerne tagging eller snus, betale for ødelagte eller tapte gjenstander som tilhører skolen samt for arbeidstiden andre må bruke for å reparere.  Arbeidet kan skje før eller etter skoletid og vil stå i forhold til det eleven har gjort.
 • at elevene må møte før eller være igjen etter skoletid for å ha samtaler med lærer, rektor og/eller for å beskytte andre elever.
 • at eleven pålegges å oppholde seg på et begrenset område.
 • at eleven kan bli holdt under ekstra oppsyn for å beskytte andre elever.
 • at eleven som normalordning blir vist bort fra prøven ved juks eller forsøk på juks eller hvis eleven forstyrrer i en prøvesituasjon.  Prøven rettes ikke, og eleven mister denne muligheten til å vise sin kompetanse når terminkarakteren skal settes.  De foresatte underrettes om dette og om at eleven har brutt reglementet for prøver.  Forholdet vurderes som et viktig element når oppførselskarakteren skal settes. 
 • at det blir gitt muntlig/skriftlig advarsel til hjemmet om forholdet
 • at rektor må vise bort eleven fra undervisningen i klasse/gruppe for resten av arbeidsperioden/timen.
 • at karakter i orden og/ eller oppførsel blir satt ned, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-5
 • at rektor må vise bort eleven for resten av dagen etter at eleven har fått anledning til å forklare seg.
 • at elever på ungdomstrinnet kan bli bortvist for en periode inntil 3 dager. Dette er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og det skal da sendes forhåndsvarsel til foresatte. Se også punktet ovenfor.
 • at eleven må flyttes til annen klasse midlertidig eller permanent.
 • at eleven blir flyttet til annen skole midlertidig eller permanent.
 • at ulovlige forhold blir anmeldt. Ved brudd på norsk lov skal saken politianmeldes, f. eks. ved trusler/vold, bilder og videoer som legges på nettet uten samtykke av de aktuelle, rasistisk atferd, grovt hærverk, oppbevaring/bruk av kniv/våpen, narkotika og ulovlige rusmidler.  Mobbing kan også meldes til politiet.  Dette gjelder også nettmobbing.

Vedtatt i driftsstyret 29.05.2018
Trådte i kraft fra 5. juni 2018