Uranienborg skoles ordensregler

Skolen har en kortversjon av ordensreglene: UrraFOTen   

Folkeskikk, Omsorg, Toleranse -  FOT            UrraFOTen

Orden:

 • Vi møter presis til timer og avtaler og har med nødvendig utstyr og læremiddel
 • Vi holder arbeidsro i timene og viser respekt for undervisningen
 • Vi gjør skolearbeidet til avtalt tid og er forberedt til opplæringen. 
 • Vi holder god orden
 • Vi holder skolens område rent og ryddig
 • Vi tar godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og steller pent med skolebøker og annet undervisningsmateriell. Vi” tagger” ikke på skolepulter eller annet inventar.
 • Vi tar godt vare på personlige eiendeler. Vi tar ikke med verdisaker på skolen.
 • Vi bruker ikke mobiltelefon, ipad el.l. i undervisningstiden. Disse skal ikke høres eller sees i undervisningstiden, med mindre lærer ønsker det brukt i ren undervisningsøyemed. Elever på barnetrinnet har mobiltelefonen avslått hele skoledagen. I gymtimene samler lærer inn slikt utstyr før elevene går til gymgarderoben og oppbevarer det til timen er slutt.  Det blir utlevert når elevene er ute av garderoben.
 • Vi bruker ikke godterier og brus på skolens område i skoletiden uten ved spesielle anledninger.

OBS: Gjentatte brudd på skolens ordensregler er mangel på hensyn og respekt for andre, og kan derfor bli vurdert som dårlig oppførsel.

Oppførsel:

 • Vi viser hensyn og respekt for andre.
 • Det er forbudt å fuske eller å forsøke å fuske.  Det er også forbudt å hjelpe andre til å fuske eller å forsøke å fuske.  Det skal være helt stille når det er prøve.
 • Vi verken banner, slåss eller forstyrrer andres lek.
 • Vi kommer ikke med diskriminerende eller rasistiske utsagn.
 • Sosiale media som Facebook o.l. skal ikke brukes i skoletiden uten at lærer har godkjent det som en del av opplæringen.  Det er ikke lov til å gå inn på andre elevers profiler.
 • Uranienborg skole er mobbefri sone.

Vi bidrar alle aktivt til at medelever skal trives og kjenne seg trygge. Plaging i form av vold, trusler, seksuell trakassering, sjikane på grunn av religion eller livssyn eller annen krenkende atferd er forbudt.

 • Vi bruker ikke tobakk, snus og rusmidler.
 • Våpen eller farlige gjenstander skal ikke medbringes til skolen.
 • Vi verken sykler eller bruker sparkesykkel og skateboards på skolens område i skoletiden. Farlige leker skal ikke bringes til skolen og brukes der. Stor ball brukes ikke i skolegården.

Brudd på skolens regler for orden og oppførsel kan føre til

 • at det blir gitt en anmerkning for forholdet
 • at skolen tar kontakt med hjemmet
 • at eleven blir pålagt å gjøre opp for seg ved for eksempel å rydde opp, vaske gulv, fjerne tagging eller snus, betale for ødelagte eller tapte gjenstander som tilhører skolen samt for arbeidstiden andre må bruke for å reparere.  Arbeidet kan skje før eller etter skoletid. 
 • at det kan forlanges at lærer oppbevarer mobiltelefon, ipod el.l. i opplæringsøkten. Ved gjentatte overtredelser blir hjemmet kontaktet for videre tiltak.
 • at elevene må møte før eller være igjen etter skoletid for å ha samtaler med lærer, rektor og/eller for å beskytte andre elever.
 • at eleven pålegges å oppholde seg på et begrenset område.
 • at eleven kan bli holdt under ekstra oppsyn for å beskytte andre elever.
 • at eleven som normalordning blir vist bort fra prøven ved fusk eller forsøk på fusk eller hvis eleven forstyrrer i en prøvesituasjon.  Prøven rettes ikke, og eleven mister denne muligheten til å vise sin kompetanse når terminkarakteren skal settes.  De foresatte underrettes om dette og om at eleven har brutt reglementet for prøver.  Forholdet vurderes som et viktig element når oppførselskarakteren skal settes. 
 • at det blir gitt muntlig/skriftlig advarsel til hjemmet om forholdet
 • at rektor må vise bort eleven fra undervisningen i klasse/gruppe for resten av arbeidsperioden/timen.
 • at karakter i orden og/ eller oppførsel blir satt ned, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-5
 • at rektor må vise bort eleven for resten av dagen etter at eleven har fått anledning til å forklare seg.
 • at elever på ungdomstrinnet kan bli bortvist for en periode inntil 3 dager. Dette er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og det skal da sendes forhåndsvarsel til foresatte. Se også punktet ovenfor.
 • at eleven må flyttes til annen klasse midlertidig eller permanent.
 • at eleven blir flyttet til annen skole midlertidig eller permanent.
 • at ulovlige forhold blir anmeldt. Ved brudd på norsk lov skal saken politianmeldes, f. eks. ved trusler/vold, bilder og videoer som legges på nettet uten samtykke av de aktuelle, rasistisk atferd, grovt hærverk, oppbevaring/bruk av kniv/våpen, narkotika og ulovlige rusmidler.  Mobbing kan også meldes til politiet.  Dette gjelder også nettmobbing.