Hovedseksjon

Klage på karakterer

Klage på standpunktkarakterer:

 • Eleven kan klage på både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.
 • Elever over 15 år har egen klagerett.
 • Elever under 15 år må ha foresattes samtykke i klagen.
 • Klagefristen er 10 dager, og fristen regnes fra det tidspunkt du eller dine foresatte er gjort kjent med karakteren (eller burde gjort dere kjent med den).
 • Klagen sendes til rektor.
 • Rektor sender klagen din og uttalelser fra skolen til Fylkesmannen, som er klageinstans.

NB! Snakk med faglærer og be om en begrunnelse for karakteren før du eventuelt klager på en standpunktkarakter.

 

 

Klage på skriftlig eksamen:

 • Du har rett til å se besvarelsen din og til å få framlagt retningslinjer for sensuren, hos rektor. 
 • Gi beskjed til rektor om du vil klage. 
 • Klagenemnd består av 3 medlemmer. Medlemmene i klagenemnda skal ikke ha sensurert besvarelsen din tidligere, og de skal ikke jobbe ved den skolen du går på. 
 • Klagenemnda skal ta stilling til om karakteren du har fått, er urimelig. Hvis nemnda kommer til at karakteren er urimelig, skal det settes ny karakter. 
 • Etter klagebehandling er det ingen automatikk i at karakteren settes opp, den kan like gjerne settes ned.

 

Klage på muntlig eksamen:

 • Ved muntlig eksamen kan du kun klage på formelle feil. Feilene må være slik at de kan ha hatt betydning for resultatet.
 • Rektor henter inn uttalelser fra sensor og faglærer, og sender disse sammen med sin egen uttalelse til Fylkesmannen. Kopi av uttalelsene skal sendes til deg (eller foreldrene dine).
 • Dersom du får medhold i klagen, opphever Fylkesmannen karakteren din.
 • Hvis du ønsker det, kan det holdes ny eksamen for deg. Det skal trekkes fag på nytt og det er ikke sikkert du blir trukket ut i det samme faget. Du får melding om faget med samme frist som ved ordinær eksamen.