Permisjonsreglement

På Oslo kommunes nettsider kan du lese permisjonsreglementet.

Søknader om permisjon sendes til: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Merk i emnefeltet "Uranienborg skole". 

Oslostandard for permisjon

Formålet med Oslostandarden å redusere omfanget av fravær. I dokumentet gjennomgås lovbestemmelsen for innvilgelse av permisjon fra den lovpålagte
opplæringen, og det gis føringer for hvordan bestemmelsen skal praktiseres i grunnskolen.

Oslostandarden er forankret i opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, første,
andre og femte ledd, og opplæringsloven § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa.

Oslostandarden skal brukes av alle grunnskoler i Oslo kommune.