URANIENBORG SKOLE Informasjonshefte

urra-fen

      INNEHOLDSOVERSIKT

 

: VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR - på Urra og ved Fernanda Nissen!

Skolen har startet opp igjen, og det er en god del nye elever og foreldre/foresatte ved Uranienborg i år!  Jeg ønsker dere spesielt velkommen! Mer enn 80 førsteklassinger er klare for skolestart! Det er hyggelig at vi fikk plass til alle i skolens inntaksområde som ønsket skoleplass her på 1.trinn,- og til og med enda flere. Hjertelig VELKOMMEN til skolestarterne og deres foreldre/foresatte!

Vi ser også fram til å møte igjen dere "gamle" elever og foreldre/foresatte.

Noen nye lærere og andre ansatte er også på plass: Ta vel imot dem! De har alle høy kompetanse. Vi ønsker hverandre lykke til med et nytt skoleår!

I år er det tredje året vi -  grunnet byggingen- og derav midlertidigheten- vil ha tilhold for 5.-10.trinn ved Fernanda Nissen i Nydalen. Det er et fint og nytt bygg med frisk luft!

Vi ansatte ved skolen vil gjøre alt vi kan for å legge til rette for mye læring og mange positive opplevelser, uansett Uranienborg eller URRA ved Fernanda Nissen.

Uranienborg skole er stolt over gode elevresultater, både faglig og sosialt.

Vi vet at et godt forhold skole /hjem er helt essensielt for at en skole og hver enkelt elev skal kunne videreutvikles. Derfor formulerte FAU-ledelsen og skoleledelsen ved Urra for noen år siden et dokument med gjensidige forventninger skole-hjem. Året etter ved skolestart kom det en standard for samarbeid skole/hjem for hele Oslo fra Utdanningsetaten. Begge disse dokumentene ligger på skolens hjemmeside. Viktig!

 elever som skriver

Reell elevmedinnflytelse satser vi på å gi elevene ved Uranienborg innen flere felt. Elevenes innspill er sentralt i skolehverdagen, samtidig som de skal få ta ansvar innen klare, definerte områder. Det har de fått gjøre de siste årene spesielt, og det mener vi er noe av årsaken til at vi har fått en skole med så høy trivsel og motivasjon blant elevene. Både for årene 2012 og 2014 ble Uranienborg skole tildelt Elevrådsprisen for beste ungdomsskoleelevråd i hele Oslo. Vi har for øvrig elevråd for 1.-4.trinn og 5.-7.trinn også, som vi tar på alvor. Det er en lærer som har ansvar for hvert elevråd i dette viktige arbeidet.

Satsingen på inkludering og kultur har også bidratt til at våre elever har fått mange gode og viktige fellesopplevelser. Vi ser at disse fellesopplevelsene gjør noe med hele eleven, samtidig som det gir enda bedre skolemotivasjon, skolemiljø og fagresultater. Alt dette vil vi fortsette med! Det ønsker også elevene og de ansatte!

↑ Til toppen


URANIENBORG SKOLES VISJON

Uranienborg er en inkluderende skole. Elevene våre skal utfordres til å sette ambisiøse mål og inspireres til å realisere sine evner og talenter.

↑ Til toppen


: PEDAGOGISK PLATTFORM

Elever trives, inspireres og utvikles gjennom opplæring i medansvar og deltagelse. På Uranienborg betyr elevdemokrati først og fremst systematisk arbeid med elevmedinnflytelse i læringsarbeidet. Her er elevrådene fra 1. til 10. trinn en viktig ressurs. Motivasjon skapes gjennom fellesskap, utfordringer og mestring. Skolen legger stor vekt på faglig utfordring for elevene våre på alle trinn og nivå. Vi fokuserer på tett faglig oppfølging av elevene gjennom hyppige og konkrete tilbakemeldinger.

På Uranienborg skole skapes også et godt læringsmiljø gjennom faste fellesskapsopplevelser som for eksempel FN-dagen, Menneskerettighetsdagen, julemarkeringer, Holocaustdagen, påskemarkeringer, Elvelangs og URRA-stafetten. Videre markerer skolen viktige nasjonale historiske hendelser.

Skolens satsing på fellesskapsopplevelser henger også sammen med vårt fokus på kultur og tradisjon. Uranienborg skole tar på dypt alvor samfunnsoppgaven i
det å videreføre norske kulturtradisjoner og verdigrunnlag til alle elever. Samtidig har vi blikket utover og inn mot det flerkulturelle samfunn vi er en viktig del
av.  Uranienborg skole vil være en inkluderende skole, og en foregangsskole i arbeidet mot mobbing, rasisme, antisemittisme og trakassering. Det er viktig for
skolen at satsinger foregår i samarbeid med skolens elever, foreldre og lokalmiljøet

 planet

↑ Til toppen

 

: DIVERSE OM URRA                   

Skolen var fra 2012-2015 med i det nasjonale prosjektet ”Vurdering for læring” , blant annet for å sikre at alle elever får enda bedre tilbakemeldinger fra læreren på hva de skal/kan gjøre for å utvikle seg i faget. Bedre og mer variert vurdering med klare (og på forhånd kjente) kriterier er vår ambisjon at alle elever skal få. Tilbakemeldingene skal ha effekt for læring!

Fra 2014 har skolen brukt "læringspartner" som et av virkemidlene i vurderingssatsingen.

Gjennom dette får elevene blant annet enda mer opplæring i vurdering og mulighet til innflytelse. De oppnår da også enda større selvinnsikt og bevisstgjøring for sitt faglige ståsted.

Vurdering for læring

Vi ønsker å utnytte at vi er en 1-10 skole gjennom samarbeid på tvers av klasser/trinn,kurs og fordypning samt tilpasset undervisning.

 Skolen fokuserer på trinn, ikke på klasser.

 

Samarbeid med foresatte i Skolemiljøutvalget (SMU), i Driftsstyret (DS), i skolens "Tenketank for Inkludering" og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) er utrolig viktig. Dette kan alltid utvikles!

 

Vi ønsker også åvære i front i Norge når det gjelder elevmedinnflytelse i læringen.  Vi voksne ved skolen vil lytte bevisst til elevene og elevrådene. Det å sørge for at elevene blir involvert i det som foregår ved skolen, arbeidsmetoder og vurderingen, mener vi er viktig for elevenes skolemotivasjon og selvinnsikt helt fra starten av (Se "Reell elevmedinnflytelse og pedagogisk plattform) Elevråd for de minste ble startet ved Urra for fem år siden).

pyramine

Fra høsten 2014 satt skolen i gang med en form for "Inkluderingsledere",-  og fra i forfjor også "Inkluderingsvandrere" på mellomtrinnet. Dette er et arbeid der enkelte elever ble skolert til å lede samlinger/lek i friminuttene for 5.-7.trinn, med det formål at alle skal få være med, - og – for at elevene våre skal være mer i bevegelse. Elevene som fikk opplæringen, skulle selv følge med på at ingen ble holdt utenfor og gikk alene, hvis de ikke selv ville det. En av lærerne på mellomtrinnet var leder for dette opplegget. Dette har vi så evaluert sammen med elevene og videreutviklet. Vi kaller nå dette for "Inkluderingsledere" og "Inkluderingsvandrere", og skolen forsøker å utvide opplegget i en annen form til også å gjelde ungdomstrinnet. En voksen fra 5.-7.  og en lærer fra 8.-10. (Anne Førde) vil være ansvarlige for dette arbeidet ved Fernanda Nissen, der 5.-10.trinn nå altså skal ha tilhold i et skoleår til. Småskoletrinnet startet også med et liknende opplegg i fjor, og dette vil vi videreutvikle.

barn på gren

Uranienborg skole har et tett samarbeid med Aktivitetsskolen (AKS). Dette med den hensikt å oppnå enda mer læring og trivsel for elevene på 1.-4.trinn. Alle voksne ved skolen/AKS som har med elevene å gjøre, gis tid til samarbeid rundt elevene. Dette gir blant annet enda større mulighet for å fange opp elevmiljøsaker, som vi så kan følge raskt opp. Det samarbeides også rundt det faglige innen ulike tema mellom skolen og AKS.

 

Uranienborg skole har tradisjoner langt tilbake. Skolen ligger sentrumsnært med kort vei til byens kulturtilbud, kunnskapstilbud, mm. Det er svært stor søknad til skolen, ja det er langt flere foreldre/foresatte som søker plass her for sine barn enn de vi har kunnet ta imot. Av og til må vi også henvise elever til andre skoler, selv om familien bor i vårt inntaksområde. Det er ikke noe god opplevelse for noen, men det går seg til.   

Skolen har som nevnt fokus på det faglige og vektlegger kulturelle aktiviteter.

Skolen er tydelig på betydningen av felles markeringer - i arbeidet for inkludering av alle våre elever -  og startet utviklingen av disse for fem år siden. Vi vil videreføre dette i år gjennom markering av FN-dagen, Menneskerettighetsdagen, jul, Holocaustdagen, påske, med mer (se skolens pedagogiske plattform).

Alt arbeidet med å gi elevene fellesskapsopplevelser med klart etisk innhold, gjøres med det mål å bedre læringsmiljøet, skape større samhold og minske all rasisme, utestengelse og mobbing.

Altså: Urra som en svært tydelig INKLUDERENDE skole!

Kjære foreldre og foresatte: Bistå oss i dette, slik at alle våre barn og unge opplever seg sett og verdsatt!

↑ Til toppen

 

: FAKTA OM URANIENBORG SKOLE /URRA

  • Uranienborg skole er en kombinert barne- og ungdomsskole (1-10-skole).
  • Det er i år, pga plassmangel ved Fernanda Nissen, ingen mottaksklasse. Dette vil komme på plass igjen, når rehabiliteringen/utbyggingen av Urra er ferdig til neste skoleår. I år er det to ordinære paralleller på ungdomstrinnet, tre paralleller på 1.trinn, 2.,, 4.trinn, 5.trinn,6.trinn og 7.trinn-  mens det er to paralleller på 4.trinn.
  • Vi har ca. 680 elever.
  • Uranienborg aktivitetsskole (AKS) har nær 100% dekning. Uranienborg skole fullførte i 2012 det 3-årige prosjektet ”Helhetlig skoledag”, i regi av Utdanningsdirektoratet, noe som innebar et ekstra tett samarbeid mellom AKS og lærerne på småskoletrinnet. Dette følges videre opp, og vi ser den store betydningen av dette samarbeidet. Det jobbes f.eks parallelt med de samme temaene på AKS som ved skolen flere perioder i året. Skolen har utarbeidet lokale planer som bygger på Oslo kommunes Rammeplan for Aktivitetsskoler.
  • Vi har litt mer enn 50 pedagogisk ansatte. Ledelsen består av rektor, (Randi Elisabeth Tallaksen) assisterende rektor (Truls Wagener frem til 1.10, nytilsatt ass.rektor Håkon Koss starter senest 1.11), hovedansvar 8.-10.trinn, og 2 undervisningsinspektører (Marianne Embretsen Osnes for 1.-4.trinn og Elin Håkonsen for 5.-7.trinn). Vi har også en HR/adm-sjef (Tina Birkeflot), som er den administrative i ledelsen. (Hun har også ansvar for bussingen av 5.-7.trinn til Nydalen). Bitte Tolleshaug er AKS-leder.
  • Skolens sosialpedagogiske personale består av tre sosiallærere rådgivere; en for ungdomstrinnet (Kjell Bjarne Dahl), en for småskoletrinnet (Marie Behrens) og en for mellomtrinnet (Birgitte H. Sørensen). Reidun Marie Larsen er elevenes karriererådgiver.  Den sosialpedagogiske tjenesten har ansvar for oppfølging og støtte for elever som trenger spesiell tilrettelegging sosialt eller faglig. De er også koordinatorer for PPT, skolehelsetjenesten, med mer. Karriereveileder/rådgiver har ansvar for veiledning inn mot videregående skoler og faget Utdanningsvalg.
  • Skolen arbeider bl.a. med: Systematisk lese- skrivemodell fra 1.-4.trinn basert på modellen TIEY (= ”Tidlig innsats Early Years”). Vi ønsker å jobbe systematisk med stasjonsundervisning gjennom å periodevis gruppere elevene: Vi tror at vi slik kan få tilpasset undervisningen i større grad.  Elevene vil med bakgrunn i ulike kartlegginger grupperes. Vi vil også være bevisste på å utnytte ressursene mest mulig optimalt på tvers av klassene/trinnene.
  • NY START er et lesekurs. Dette startet vi med ved skolen for tre år siden. Ny Start retter seg inn mot leseferdigheter og leseforståelse, og er et individuelt program som går over fire dager i uken, 30 minutter i 12 uker. Hver Ny Start-økt består av fire deler:
  1. 1.      Lese kjent tekst (leselekse)
  2. 2.      Lese ukjent tekst (ny leselekse)
  3. 3.      Arbeid på setningsnivå
  4. 4.      Arbeid med ord og bokstavnivå.

  I Ny Start forplikter foreldre/foresatte seg til å følge opp leselekser. Å delta på Ny Start er et flott tilbud, men en ekstra jobb og krever ekstra innsats. Ny Start har som mål å hjelpe eleven raskt opp på et høyere nivå. Dette gjelder i år for 3.og 4.trinnselever.

  Lærerne i NY Start dette skoleåret er Elin Hiller (også i fjor) og Mie Tørnby.

  • NISK (=Norsk Intensivt SpråkKurs). Dette var også nytt for tre år siden ved Uranienborg. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har laget et språkkurs for elever som trenger å styrke sine norskspråklige ferdigheter. Kurset vil vare i 8 uker, med 8 økter av 30 minutter. Dette vil være før og etter undervisningen.

  Morgenøkter: mandag til fredag fra klokken 08.00-08.30

  Ettermiddagsøkter: Etter ordinær undervisning.

  Kurset vil være for 1.-4.trinnselever, med tre til seks elever i hver gruppe. Målet med kurset er å øke elevenes norskspråklige ferdigheter.

  NISK-lærer i år er Elin Hiller (som i fjor).

  • Uranienborg er en LUS-skole (LUS=leseutviklingsskjema), dvs. at vi jobber etter en opprinnelig svensk modell med bl.a. leseutviklingsskjema. Dette er en av metodene vi benytter i arbeidet med å følge tett opp elevenes leseferdigheter. LUS benyttes på småskoletrinnet.
  • Uranienborg skole har fra 2013 satt i gang en større realfagssatsing:

  -I naturfag er alle trinn fra 1-10 med i prosjektet "Frognerelven", "Trappa". Urra adopterte i 2014 nedre del av Frognerelven, og lærere har utarbeidet et praktisk og teoretisk tverrfaglig opplegg for hvert klassetrinn. Selv om prosjektet har flere fag i seg, er det først og fremst fokus på naturfaget. Lærer Cecilie Andersen vil også i år være hovedansvarlig for opplegget rundt "Trappa" videre.

  -Valgfaget "Forskning i praksis" vant i juni-13 førstepremie i konkurransen "Levende vassdrag" gjennom "Trappa-prosjektet". Våren -15 vant igjen representanter fra både 4.trinn og 6.trinn priser i sine klasser i samme konkurranse. Premiene ble utdelt i Rådhuset med bl.a. ordfører til stede. Urra ble heiet fram!

  -Torsdag 11.oktober skal skolen i samarbeid med "Levende vassdrag", "Frognerelvens venner" og Bymuséet arrangere "Elvelangs ned Frognerelven" for fjerde gang. Det ble en suksess de tre første årene, og elevene, ansatte og foreldre har ønsket seg reprise. Vi vil trekke inn elevene på 1.-4.trinn i år, som vi også prøvde i fjor, og håper også på enda mer og aktiv foreldredeltakelse! FAU og korps bidrar. Det er vi veldig takknemlige for!

  -I realfagsprosjektet vårt ligger også stor satsing på matematikk på alle trinn: 7 lærere har de tre siste årene fått stipend til videreutdanning i matematikk, og alle disse gjennomførte med glans. Dette skoleåret har en lærer til fått stipend til matematikkstudier. Skolen vil nå være usedvanlig godt rustet – og oppdatert - mht faglighet i realfagene.

  -Dette skoleåret har 5 lærere fått statlig stipend til engelskstudier, 4 på småskoletrinnet og en fra ungdomstrinnet. Det er vi stolte av!

  - Skolen deltok forrige år i prosjektet "Helhetslesing". Dette har mange av våre elever nytt godt av gjennom gode og intensive lesekurs på 5.-10.trinn, spesielt. Vi fortsetter med dette, og lærerne Kristin Våge Nordhagen og Daniel F. Strandmyr vil stå for dette.

  •  Valgfag på ungdomstrinnet er i år på alle trinn: "Fysisk aktivitet og helse", "Programmering", "Forskning i praksis", "Sal og scene", "Teknologi og design" og "Demokrati i praksis". Valgfagene er prioritert ved Urra etter elevenes ønsker/behov og skolens satsinger.
  • Urra ble i 2013 invitert til å delta i det nasjonale prosjektet DEMBRA (=demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme). Det ble gjennomført som et kompetanseprosjekt, blant annet i regi av Holocaustsenteret og Wergelandssenteret. Alle lærerne fra 1-10 deltok i kompetansehevingen. Ved skolen viderefører vi dette prosjektet på alle trinn gjennom våre satsinger og fokus på områdene kontinuerlig i arbeidet med elevene våre. Blant annet med skolens Tenketank for Inkludering (foreldre, lærere, ledelse) og inkluderingslederne blant elevene. INKLUDERING!
  • Vi bruker systematiske elevsamtaler og egenvurdering gjennom blant annet logg som hjelp til egenutvikling for elever faglig og sosialt.
  • Leksearbeid er viktig. Leksehjelp/kurs-tid finner dere på planene fra lærerne på 5.-7.. Kontakt gjerne nærmeste leder, hvis dere er usikre på noe rundt dette. Leksehjelpen foregår i trinnets egne læringsrom, og det vil alltid være en faglærer til stede, så langt som mulig realfagslærer og språklærer. Vi vil også profilere kurs på ungdomstrinnet i perioder med tanke på de skriftlige fagene, også med tanke på de som ønsker større utfordringer (nærmere info gis på trinnet).

   

  Stikkord for hva vi har som målsetning å få til som klasseledere i alle klasser:

  -          Tydelig og klar på forventninger. Ambisiøse på elevenes vegne. Engasjement for faget og elevene!

  -          Tilbakemeldinger, det være seg gjennom leksesjekk/gjennomgang, skriftlige kommentarer eller elevsamtaler. Tilbakemeldinger skal vi jobbe med slik at disse blir enda bedre og tydeligere og gir optimal effekt for læringen. Alle lærere har timeplanlagte elevsamtaler på sin personlige timeplan. Elevene kan forvente strukturerte samtaler minimum to ganger i semesteret.

  -          Hver dag og time skal dere kunne forvente: Mål for timen, undervisning tilpasset alle elever, og at timen avsluttes med oppsummering av øktens læring.

  -          Kontinuerlig, minst en gang pr. måned i alle fag: Hvilke kompetansemål har vi?  Hva er kjennetegnene på måloppnåelse? Hva kan den enkelte gjøre for å bli bedre? Eleven reflekterer over egen måloppnåelse gjennom egenvurdering.

  • Elevmedinnflytelse. Elevene skal drøfte vurdering, arbeidsmetoder og klassemiljøet/elevmiljøet i elevgruppene, på elevråd og minimum en gang i semesteret på teammøter sammen med lærerne. Tillitselevene får frem elevenes meninger og bringer dette videre til lærerteamet.

  -Nærmeste leder vil invitere elevtillitsvalgte på sine respektive trinn til en samtale om viktige punkt for elevmiljøet og læringen på trinnet minimum to ganger i semesteret. --Rektor inviterer elevrådsstyret til samtaler en gang i måneden.

  -Vi oppfordrer sterkt elevene til å engasjere seg og øver dem bevisst opp i hvilke områder de kan og skal ha innspill på. Samtidig: i samtale øver vi dem på å være konstruktive mht omtalen av andre mennesker,undervisningsopplegg, arbeidsmetoder, vurderingsmåter, - og i det å kjenne sin rolle. I alle våre prosjekt og satsinger, senest mht "vurdering for læring-prosjektet” - fokuserer vi spesielt på å involvere elevene.

  - Vi ønsker å ha aktive elevråd som deltar i skolens driftsstyre, skolemiljøutvalg og andre aktuelle fora. Det har vi nå fått til mye bedre og vil videreutvikle!

  - Vi ønsker å være en skole i front som er synlig i media og i ulike møtefora, og vi vil bevisst gi flest mulig elever opplæring i å fremstå bra i arbeidet for å profilere skolen.

 ↑ Til toppen

 

: GENERELT OM SKOLEN

Motivasjon for læring skapes gjennom fellesskap, opplevelse, utfordringer og mestring.

På Uranienborg skole legger vi vekt på å skape et godt læringsmiljø med klare grenser, tydelig klasseledelse, ro og orden, tydelige faglige forventninger.

Skolen følger systematisk opp kartleggingsprøver, nasjonale prøver og andre resultater. Ledelsen er tett på elevene - i samarbeid med lærerne -  alle resultater med tanke på tilpasset opplæring og forbedring av resultatene.

Skolen vurderer jevnlig elevorganisering og skolens ressurser, i den hensikt at alle elever skal løftes til å oppnå enda bedre kompetanse! I dette arbeidet ser vi foreldrene og de foresatte som en uvurderlig ressurs!

I de fleste rom finnes interaktive tavler. Alle elever på u-trinnet har bærbar pc. Det er ellers god tilgang til datamaskiner for barnetrinnets elever.

 

Viktige faktorer for læring:

-          læreren utgjør en forskjell (klasseledelse, tilbakemelding til elever, instruksjoner om arbeidsinnsats, læringsmål og atferd, bruk av støttende dialog, oppsummering, spørsmål, klargjøring og lignende samt relasjon mellom lærer og elev).

-          elever Læringsmiljø med sosialt gode relasjoner på trinnet er helt essensielt, - både mellom og             mellom lærer og elever. Dette gir en læringskultur som støtter læring!

-          Reduksjon av atferdsproblemer på skolen og på trinn gjennom systematisk forebyggende arbeid (se               skolens hjemmeside under "For elever og foresatte", "Positivt skolemiljø").

-          Foreldre/foresatte med tydelige og realistiske forventninger og støtte til skolen og sine barns læring              og skolegang og som kjenner sin rolle.

-          Samarbeid mellom hjem og skole for å stimulere elevens motivasjon og mestring.

-          Foreldre som omtaler andres barn, andre foresatte og skolens ansatte positivt når barn hører!

-          Foreldre som jevnlig spør sitt barn om hvordan det går på skolen!

-          Foreldre som forventer av sine barn at de øver og trener på det lærerne anbefaler,- gjerne                      sammen med dem!


mattelærer

↑ Til toppen

 

: SKOLENS RESULTATER

  • Uranienborg skole vant Benjaminprisen for 2014 (en landsomfattende pris til den skolen som kan vise til eksepsjonelt godt arbeid med å forebygge og senke forekomsten av mobbing, rasisme, utestenging og antisemittisme. Skolen kunne vise til stadig utvikling i systematiske tiltak i arbeidet fra 2011 og til prisen ble gitt og til stor minking av opplevd mobbing).
  • Våre elever på småskoletrinnet presterer høyt på lese- og regnetestene. Vi har de siste år tatt ekstra grep på utfordringen med alle "overgangene" (fra 4.-5.trinn og fra 7.-8.trinn,).
  • Uranienborg skole vant Elevrådsprisen som beste elevråd for alle ungdomsskoler i Oslo både i 2012 og 2014.
  • Skriftlig eksamen i norsk var signifikant bedre (etter iherdig innsats på feltet) i 2016 enn tidligere år. Dette er interessant og gøy, da vi har hatt stor fokus på faget og skrivingen. Fra 2014 til 2015 gikk resultatene i norsk hovedmål opp fra 3,5 til 4,2, og vi var best i vårt område av Oslo! I 2016 var resultatet like godt, og nynorsken var kommet etter til samme nivå!  I matematikk har vi arbeidet meget systematisk, bl.a. gjennom en ordning kalt realfagsinspirator, og hva skjedde?: Fra 2014 til 2015 opp fra 3,6 til 4,1! I 2016: 4,2. Engelsk: 2014: 4,2.  2015: 4,4. !!! 2016: 5,0! (Best i Oslo). I 2017 fikk vi 4,4 i resultat i matematikk. Det er meget sterkt!

  2018: Meget høyt snitt i alle skriftlige fag: Matematikk: 4,1    Engelsk: 4,2     Vi Norsk hovedmål: 4,4.

  Vi fortsetter den gode satsingen! (Og URRAs ledelse har fokus på å ansette de beste lærerne!)

  • 2017-vårens og 2018-vårens eksamensresultater var forøvrig kjempeflotte også muntlig.
  • Siste Brukerundersøkelse for AKS ble avholdt i 2018. Den viste at de aller fleste foreldrene mente at barna deres trivdes ved AKS og var trygge! Samtidig kom det frem at foreldrene opplevde ansatte på AKS som imøtekommende og samarbeidsvillige. Vi kan enda bli noe bedre på læringsstøttende aktiviteter ved AKS, og dette vil ved URRA 1.-4 ha fokus på og utvikle bevisst i de tre årene 1.-4.trinn/AKS er alene ved Urra. For øvrig var URRA-foreldrene best i byen mht  størst prosent av de som har barn på AKS besvarte undersøkelsen. Flott! Da er det lettest for skolen/AKS å justere virksomheten. Takk!
  • Ved Elevundersøkelsen våren 2012 ga ingen elever uttrykk for mistrivsel. Mobbingen var gått betraktelig ned, og elevenes svar på spørsmål rundt vurdering var blitt mye bedre. Flott! Dette hadde vi jo hatt fokus på! Elevundersøkelsen høsten 2013 fortsatte den gode utviklingen, det samme for 2014. FAU fikk i oppgave å jobbe med området "Hjem-skole", og ledelsen hadde samtale med alle elevtillitsvalgte om hvordan vi sammen kunne jobbe videre for å gjøre skolemiljøet enda bedre. Vi hadde mål for 2014 om at minimum 90% av elevene skulle gi uttrykk for at de trivdes meget godt/godt. Dette målet nådde skolen med god margin. Elevundersøkelsen 2015 hadde samme trend. Dessverre noe nedgang i 2016,- Men: forbedring igjen i 2017! Vi må hele tiden holde fokus!


↑ Til toppen

 

: HVORDAN FÅ INFORMASJON OM SKOLEN…OG DET DU LURER PÅ?

Vi oppfordrer alle foresatte til å sette seg inn i hvordan man får informasjon om aktiviteter på skolen, gjennom Skoleplattform Oslo og på hjemmesiden,  for eksempel:

-          Skolens aktivitetsplaner / ukeplaner

-          Fagplaner og planer for AKS

-          Driftsstyret, Skolemiljøutvalget og FAU (se hjemmesiden)

-          Søknad om permisjon fra undervisningen (som fra høsten 2013 har fått en innstramming for hele osloskolen)

Annen generell info og spesiell info for ditt barns trinn

Skolen har også en offisiell facebookside. Følg gjerne den. Her vil det komme nyttig info, men også stadige hyggelige episoder fra skolehverdagen.

 Alle foresatte skal få tilgang til Skoleplattform Oslo. Læærerne på trinnet vil informere om dette.

Skolens IKT-konsulent er vanligvis tilstede mellom 8.15 og 15.30 hver dag, Jan Åge Pentha, men da han er både ved Urra og ved Fernanda Nissen, er det best å ta kontakt på mail. Hvis dere lurer på noe.. Han vil være mye tilgjengelig for elever og ansatte, men foreldre kan også ta kontakt.  (Alle ansattes mailadresser finnes på hjemmesiden, uranienborg.osloskolen.no).

NB!  Det er også helt essensielt at alle foreldre/foresatte møter på foreldremøter/foresattmøter og til utviklingssamtaler (de siste sammen med eleven).

 

Foreldre og lærere sammen er MYE viktigere enn vi tror for elevene våre!

↑ Til toppen

 

: NYTTIGE NAVN OG TELEFONNUMMER - sentralbord for alle er 22 44 00 00

 • Rektor Randi Elisabeth Tallaksen, både Urra og Fernanda Nissen

  Assisterende rektor Truls Wagener, ansvar bl.a. u-trinn, Fernanda Nissen, noe Urra

  Inspektør Marianne Embretsen Osnes, s-trinn 1-4, Urra

  Inspektør Elin Håkonsen, m-trinn 5-7, Fernanda Nissen                                  

  AKS-leder Bitte Tolleshaug                                                       

                 

      HR/adm-sjef Tina Birkeflot, hovedkontor Urra (også bussansvarlig 5-7)

      Kontorleder URRA, avdeling Fernanda Nissen: Wenche Braathen

      Kontorsekretær URRA: Hanne Sundby                        

            

  Sosiallærer småskoletrinnet; Marie Behrens, Urra

  Sosiallærer mellomtrinnet, Birgitte H. Sørensen, Fernanda Nissen

  Sosiallærer ungdomstrinnet Kjell B. Dahl, Fernanda Nissen

  Karriererådgiver ungdomstrinnet: Reidun Marie Larsen, Fernanda Nissen

  Helsesøster Solveig Strand : Urra: Tirsdag og torsdag. Fernanda Nissen: Mandag, onsdag, fredag.                                      Tlf.: 90725680                                           

  Logoped  ( PPT ):  Kristin Åmodt   (mandager)                                                   

  PPT-rådgiver      :  Siri Parlow (da PPT omorganiserer, vil det bli endringer i høst mht de to sistnevnte)                            

↑ Til toppen

 

: TIMEPLANOPPLYSNINGER

Også i år vil timeplanene variere noe i henhold til trinnets planer. Elevene vil kunne ha periodisering i noen fag, slik at de kan ha flere timer i samme fag i noen uker og ikke ha faget i andre uker. Følg med på ukeplanen og info fra trinnets lærere! Vi forholder oss til årstimer  hvert fag skal ha (iflg Kunnskapsløftet).

 1. termin avsluttes 15.01.19. 

       Klokke

RINGETIDER DETTE SKOLEÅRET:

 

 (1.-4.trinn):

Det er litt ulike timeplaner, som dere får fra hvert trinn.

Lærerne tar av og til ulike friminutt etter storefri, ut i fra elevene/trinnets behov.

Oppstart er 8.30 for alle. Vær presise, i respekt for undervisningen!

1. ØKT           08.30 – 10.00 

Friminutt      09.45 – 10.00

2.ØKT            10.00 – 11.30

Mat               11.15-11.30. De yngste starter klokken 11. ( inklusive all info, skriv, svarlapper, mm).

Storefri         11.30 – 12.00

3. ØKT         12.00 – 13.00

Friminutt     13.00 – 13.15  (eller ut i fra elevenes/trinnets behov)

4.ØKT         13.15– 14.30(hvis behov mht fag). Se trinnets timeplan     

 

(5.-10.trinn)::                                                

1.ØKT: 08.30-9.30                                                            Friminutt: 10.40-10.50

Kort pause: 09.30.9.35                                                  3.ØKT: 10.50-11.50 (inklusive mat, all info, skriv, innhent-

2.ØKT:09.35-10.35                                                                                                ing av svarlapper, mm).

Friminutt:  10.35-10.50

3.ØKT:  10.50-11.50

Spising:11.50-12.10

4.ØKT: 12.30-13.30

Friminutt: 13.30-13.40

5.ØKT: 13.40-14.40

6.ØKT: 14.40-15.40 (om nødvendig)

BUSSINGEN for 5.-7.trinn:

Bussene går fra Uranienborg kirke hver morgen kl. 08.00. Elevene bør derfor møte opp senest kl. 07.55

Tilbake fra Fernanda Nissen skole går bussene som følger:

 • Mandag:   Kl. 14.50 for alle
 • Tirsdag:    Kl. 14.50 for 5. og 6. trinn      NB! Kl. 13.40 for 7. trinn
 • Onsdag:   Kl. 14.10 for alle
 • Torsdag:  Kl. 14.40 for alle
 • Fredag:    Kl. 13.40 for alle

↑ Til toppen

 

: SKOLETIDSPLAN FOR OSLO KOMMUNE 2018-19, se URRAs kalender på Uranienborg skoles hjemmeside.


↑ Til toppen

 

: SØKNAD OM PERMISJON FRA UNDERVISNINGEN:

Skolen oppfordrer foreldre og foresatte sterkt til å holde seg til skoletidsplanen mht ferier.

Det er lite gunstig at elever tas ut av undervisningen og fritas for skoleplikten, selv om vi ser at det i helt spesielle tilfeller kan være nødvendig.

Det er fra høsten 2013 gitt en sterk innstramming med hensyn til fri fra skoleplikten fra politisk hold, som gjelder for alle skoler i Oslo. Søknader vil håndteres restriktivt.

Dersom foreldre/foresatte likevel søker om permisjon fra skolen utenom fastsatte ferier og fridager, kan det innvilges fri inntil 10 dager totalt i skoleåret, når det er forsvarlig. se opplæringsloven § 2-11. Dette skal rektorene i hele Oslo nå behandle svært restriktivt, se Oslostandarden (skolens hjemmeside). Ut over de nevnte to uker skal eleven skrives ut av skolen i det tidsrommet hun/han er borte, og foresatte har ansvar for opplæringen. Skolen kan ikke garantere at elevene får plass på skolen når de kommer tilbake etter opphold lengre enn 14 dager.

 Elevene har en plikt til å gå på skole 38 uker i året, 190 skoledager, og det er derfor viktig at de foresatte vurderer fri fra skoleplikten, når det kommer opp en aktuell situasjon. Det kan slå uheldig ut å ta barnet/ungdommen bort fra undervisning og sosialt fellesskap i den perioden det søkes fri.

Skulle det bli aktuelt for noen med fri fra skoleplikten, minner vi om at det da er foreldres/foresattes ansvar å følge opp undervisningen ved fraværet.

Vi ber dere bruke skjema for søknad om fri og å søke i god tid. Permisjonsreglene og søknadsskjemaet finnes på hjemmesiden, samt kan fås på kontoret.

Det vil være ass.rektor og inspektørene som er saksbehandlere i disse sakene på sine respektive trinn.

 ↑ Til toppen

 

: ARBEIDETE FOR INKLUDERING OG MOT ALL UTESTENGELSE

Viktige erkjennelser for alle i arbeidet mot all type mobbing:

 • Alle involverte lider – hver på sin måte
 • God grunn til bekymring både for offer(e) og for mobber(e)
 • Ikke ute etter å fordele skyld og finne syndebukker- målet er å hjelpe alle ut av en vanskelig situasjon
 • Svært få har ønsket seg en negativ rolle – det har fått utvikle seg over tid – og kommet ut av kontroll.
 • Tenke framover: ha tro på at elevene ønsker en ny start/rolle
 • De som mobber, er oftest ikke klar over hvor ille det oppleves for offeret
 • Mobberne er fanget av sitt eget spill, sin negative rolle og negative forventninger (sosial binding)

 

Som tidligere nevnt i infoen: De siste års satsinger på fellesskapsopplevelser har fungert etter hensikten: Økende stolthet for sin skole, opplevelse av fellesskap, mindre utestenging og av at alle elever får delta i alt sosialt!

↑ Til toppen

 

: UrraFOT - (FOT= folkeskikk, omsorg, toleranse)

 FOT

En Urra-fot vet med andre ord å sette gode fotspor. For alle våre naboer og for folk som bor i bydelen skal det være mulig å se at du er en Urra-elev. De skal se at våre elever er høflige, hjelpsomme, omsorgsfulle og tolerante. Vi vil også at sporene settes videre i livet!

↑ Til toppen


: ORDENSREGLEMENT

I utgangspunktet burde det være nok med 3 regler eller stikkord, FOT: Mini-utgave av skolens ordensregler (henger i alle læringsrom og gjennomgås ved skolestart og jevnlig gjennom skoleåret.) Vi har også URRA-tonen (som også henger i alle læringsrom).

URRA-tonen lanserte vi etter 22.juli 2011, etter idé fra Fabian Stang som lanserte Oslo-tonen.

 

URRA-tonen:

 1. Få andres dag til å bli super
 2. Få andre i godt humør
 3. Våg å stå imot dersom noen blir plaget
 4. Våg å si i fra når noe er galt
 5. Vær inkluderende (ikke steng noen ute)
 6. Vær omtenksom
 7. ENGASJER DEG!

 

SKOLENS ORDENSREGLER SKOLEÅRET 2018/19, vedtatt i Driftsstyret  ligger på Hjemmesiden.

SKOLENS PEDAGOGISKE PERSONALE 2018-2019: Oversikt over dette finnes på skolens hjemmeside

Læring

SKRIFTLIG VURDERING PÅ BARNETRINNET

To ganger i året, høst og vår, vil foreldre/foresatte og elever få en individuell skriftlig tilbakemelding på måloppnåelse. I utviklingssamtalene vil dette bli utdypet mellom elev, foresatte og lærer, og man setter sammen man mål for videre arbeid. I disse samtalene vil også det sosiale tas opp. (For elevtrinnene 7.-10.vil det være aktuelt med fagkvelder på våren, i stedet for individuelle samtaler kun med kontaktlærer, i den hensikt å få tilbakemeldinger direkte fra faglærer i flere fag) Elevens utvikling faglig og sosialt følges nøye opp i jevnlige elevsamtaler og muntlige/skriftlige tilbakemeldinger i skoledagen.
Elevene på ungdomstrinnet skal ha karakterer med kommentarer.

FRITAK FOR VURDERING MED KARAKTER:

I henhold til Opplæringslovens forskrifter, kan foreldre og/eller elever over 15 år be om fritak for opplæring eller vurdering i følgende tilfeller:

* Elever som har rett på spesialundervisning og har IOP (individuell opplæringsplan)

* Elever som har rett på særskilt norsk (enkeltvedtak).

Elever med annet morsmål enn norsk har ikke anledning til å få fritak i norsk sidemål, så sant de ikke gjennom kartlegging har rett på særskilt norsk etter Oppl.§2.8, og der rektor har gjort enkeltvedtak på dette.

Enkeltvedtak fattes av rektor med bakgrunn i skolens kartlegginger av elevenes ferdigheter, og/eller sakkyndig vurdering fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste.

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER: Har elever glemt igjen tøy m.m. på skolen, ta kontakt med skolens vaktmester, tilsynsvakt på ettermiddagen, eller se i den store kassen ved skolens hovedinngang ved Urra. Rutiner Fernanda Nissen informeres om av lærerne. (Her vil det være utplassert enkelte kasser i forbindelse med garderobene).

SYKLER OG SKATEBOARDS/RULLEBRETT

Vi gjør oppmerksom på at skolen ikke har ansvar for elevenes sykler.  Vær derfor nøye med låsing. Husk at sykkelhjelm fortsatt er viktig! Det er ikke tillatt å bruke sykkel, moped, skateboard eller rulleskøyter på skolens område i skoletida (Foreldre/foresatte bes også rette seg etter dette)..  Det er ikke lov å ha med skateboards inn i skolebygningen.

Vi henstiller til trafikkvett og å unngå farefulle situasjoner ved henting/ avlevering av elever!

 

LÆREBØKER OG UTSTYR

Vi minner om at elevene er ansvarlige for de bøkene og det utstyret de får låne, og at ødelagte eller mistede bøker (gjelder også bibliotekbøker) og utstyr må erstattes. Sett derfor bokbind på lærebøkene og behandle dem pent.

 

RUTINER VED SKADER:

Alle utgifter ved skader som elever måtte få på skolen, må først dekkes av foresatte. Dette vil i praksis si at legeregningen betales av foresatte. Når kvittering legges fram for NAV, vil det bli gitt refusjon. Vi ber om at den skadede eller foreldre/foresatte kontakter skolens kontor snarest mulig etter at skaden har skjedd. Skolen vil ved behov kontakte foresatte og evt. sørge for transport til lege/sykehus. Skolen sender skademelding til NAV. Skader som skjer i AKS-tiden, dekkes på samme måte.  

↑ Til toppen

 

: OM HELSETJENESTEN I SKOLENsykebil

Forskrift om helsetjenester i skoler sier at helsetjenesten skal arbeide for å fremme elevens totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte.  Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet i kommunen, arbeide for å identifisere og løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skoleelevers situasjon.

Helsesøster har taushetsplikt, og melder derfor ikke automatisk fra til skolen om helseopplysninger som kan ha betydning for elevens skolesituasjon, hvis ikke elev eller foresatte ber om det.  Skolen møter stadig foresatte som tror at lærerne eller skolens ledelse vet, fordi de har fortalt det til helsesøster. Det er derfor viktig at dere også informerer skolen om ting som har betydning for skolehverdagen.

Helsesøster Solveig Strand er til stede  kl. 08.30 – 15.30 mandag, onsdag og fredag ved Uranienborg og tirsdag og torsdag ved Fernanda Nissen. Tlf.: 90725680.

Skolen har de fire siste årene vært med i et samarbeidsprosjekt med BUP-vest (=barne-og ungdomspsykiatrien). Det er et lavterskeltilbud for ungdomsskolens elever. Vi har en psykolog ved skolen, Espen Gustavsen, (avdeling Fernanda Nissen) annenhver fredag (vanligvis oddetallsuker) fra 08.30-15.30. Sosiallærer Kjell B. Dahl er koordinator for dette og kan kontaktes for aktuelle spørsmål.

For barnetrinnet har vi fra i forfjor også fått psykolog. Han heter Fredrik Skoe. Kontakt inn mot han kan fåes via sosiallærer Birgitte H. Sørensen (for 5.-7.), Marie Behrens (for 1.-4.)  eller gjennom helsesøster Solveig Strand.

 

Skolelege? Helsesøster kan orientere om dette.

↑ Til toppen

 

: FAU (=foreldrenes arbeidsutvalg)

FAU-leder er Lars A. Skari (far på 4.og 5.trinn). Nestleder er Kristin Maltau (mor 8. og 10.trinn).

Foresatte vil i samarbeid med FAU ta ansvar for disse arrangementene:

Å være FAU-kontakt er et verv. FAU er et rådgivende organ overfor skolen. FAU skal ikke uttale seg om, eller vedta, noe som angår personalsaker, heller ikke saker rundt enkeltelever.

 

Følgende har FAU bestemt her:

 

1.klasse:      Tre festkomiteer arrangerer høst/jul, vår- og sommerfest for barna. Barna

                    fordeles i vennskapsgrupper.

2.klasse:      Tre festkomiteer arrangerer høst/jul, vår- og sommerfest for barna. Barna 

                    fordeles i vennskapsgrupper. Elevene er med på juletretenning på skolen (foresatte arrangerer)

3.klasse:      Tre festkomiteer arrangerer høst/jul, vår- og sommerfest for barna.

                     Turdager og elevene fordeles i vennskapsgrupper.            

4.klasse:      Tre festkomiteer arrangerer jul- og sommerfest.

                    Barna fordeles i vennskapsgrupper.

5.klasse:      Foresatte arrangerer 17.mai arrangement for hele skolen. I tillegg er de foresatte delt inn i komiteer

                      som arrangerer aktiviteter for barna.

6. klasse:     Høst- og våraktiviteter.

7.klasse:      Tur, aktiviteter høst og vår. Fellesarrangement 7AB. Nye elever og foresatte på 8.trinn inviteres til

                      dette.            

8. klasse:     Foresatte deltar i programmet  ”Unge og rus” Foresatte arrangerer sammenkomster for

                      ungdommene.

9.klasse:      Sosiale aktiviteter arrangeres i samarbeid

                     med elevrådet. Foreldrekontaktene tar initiativ.

10. klasse: Eventuell tur for hele trinnet høsten på 10.trinn.Eventuelt skoleball, i samarbeid med skolen.Skoleavslutning.

 

Skolens driftsstyre har uttalt enstemmig at avslutningene ikke skal koste noe.

↑ Til toppen

 

: ORIENTERING OM DRIFTSSTYRET OG SKOLEMILJØUTVALG

Driftsstyret (DS) er skolen øverste myndighet på de områdene det er bemyndiget til å ta avgjørelser. Driftsstyret er sammensatt av 2 representanter fra foreldrene, 2 elevrepresentanter, 2 av de ansatte, 3 bydelspolitikere. Rektor er Driftsstyrets saksbehandler og sekretær. I tilknytning til DS-møtene vil det være skolemiljøutvalgsmøter. Bydelen har her egen representant i tillegg til foreldre, elever og ansatte. Se mer om dette på Hjemmesiden.

Heidi Fuglesang, politiker fra bydelen (H) er nå leder av DS.

Driftsstyret skal vedta:

-           skolens budsjett og strategiske plan

-           årsregnskapet

-           skolens årsmelding

-           skolens ordensregler

-           Fullstendighetserklæringen

Driftsstyret bør uttale seg om:

-           trafikkforhold for elevene

-           planer for ombygging, ominnredning og vedlikehold av det arealet driftsenhetendisponerer

-           arbeidsmiljø, herunder områder som hører inn under internkontroll

-           velferdssaker

-           saker av betydning for skolens drift, skolens satsingsområder

-           retningslinjer for utsending av invitasjoner/reklame til skolens elever

 

Driftsstyret skal ikke uttale seg om, eller vedta, noe rundt det som angår personalsaker og/eller elevsaker.  (Gjelder også FAU).

 

Skolemiljøutvalget (SMU) blir ledet av ass.rektor Truls Wagener.

Det er 2 elever, 2 foreldre/foresatte, 1 ansatt og 2 politikere i dette oppnevnte utvalget.

Hovedsak for utvalget er å arbeide for elevenes skolemiljø,- fysisk og psykisk.

↑ Til toppen

 

: KUNNSKAP, KUNST OG KULTUR                    

Skolens forankring i kultursatsingen ligger i UDEs føringer og gjeldende læreplan, generell del, prinsipp for opplæringen og kompetansemål i mange fag.

UDE har et strategisk initiativ/mål i Osloskolen: ”Alle elever skal få ta del i varierte kunst- og kulturuttrykk”. Uranienborg skole sitt svar på dette er skolens utstrakte bruk av kulturopplevelser for alle trinn .

Skolen er en svært ivrig og aktiv kulturelle s bruker av Den kulturelle skolesekken og søker bevisst etter andre kulturtilbud.

 Note

Forrige skoleår hadde vi en stor satsing med "Du MÅ ikke sove", for 9.trinn. Dette var en historiereise gjennom tiden fra 1905-1970-årene,- ved bruk av sang, musikk, tablåer og dans.

Opphavsmannen, førstelektor i musikk ved UiA og musiker og musicalforfatter, Asbjørn Arntsen, var selv med og instruerte elevene,- i samarbeid med skolens lærer Eystein Eriksen.

Dette ble en fantastisk opplevelse, og skolen satser på å få dette til også for årets 9.trinn.

 

 

 

KORPS OG KOR

Vi er stolte av å ha et skolekorps!  Korpset feiret 60års-jubileum 20.november 2010.

Takket være stor dugnadsinnsats fra foreldre og foresatte, samt flinke dirigenter, er korpset i fullt driv. Pga midlertidigheten også neste skoleår, har vi ikke kunnet få plass til korpset i skolens lokaler, men gode løsninger er kommet på plass i lokalmiljøet, - takket være skolens gode samarbeidspartnere Hartvig Nissen skole og Uranienborg kirke.

 Lærerne på ungdomstrinnet, Sissel Viggen og Eystein Eriksen, er ansvarlig for blant annet kor og andre prosjekter kulturelt i forbindelse med valgfaget "Sal og scene" på ungdomstrinnet.

Valgfagkoret stiller opp ved skolens markeringer og profileringer. Det gir musikkglade elever mange muligheter.

 ↑ Til toppen

 

: Aktivitetsskolen (AKS)AKS

Vi håper at elevene og foresatte daglig vil merke at Aktivitetsskolen støtter opp om skolens hovedoppgaver, barnas læring faglig og sosialt. Men AKS har en egenverdi i form av å være et trygt sted å være, med rom for fri lek og tid nok til å kose seg sammen med venner.

Vi er stolte av å ha en svært god og trygg AKS ved Uranienborg, med behjelpelige og tillitvekkende voksne.

 

Vi oppfordrer alle dere foreldre og foresatte om å ta kontakt direkte med skolen, når det er noe dere lurer på. Kanskje noe du hører, som du ikke helt får til å stemme?

Vi oppfordrer da til ikke å avvente og snakke rundt om saken, men ta kontakt med skolen. Det vil lett oppstå misforståelser blant mange mennesker, hvis man ikke forhører seg.

Kanskje noe du skulle ønske var annerledes?

Kanskje til og med noe du vil gi positiv tilbakemelding på?

Ingen saker er for små når det gjelder samarbeid skole/hjem,- og ikke minst: når det gjelder barna og ungdommene vi sammen skal lage en god hverdag for!

↑ Til toppen

 

Vi ønsker alle et godt skoleår på Uranienborg!

  På vegne av alle ansatte,

 

   Randi Elisabeth Tallaksen, rektor