Informasjonshefte for Uranienborg skole

urra-fen

      INNEHOLDSOVERSIKT

 

: VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR - på Urra og ved Fernanda Nissen!

Skolen har startet opp igjen, og det er mange nye elever og foreldre/foresatte ved Uranienborg i år!  Jeg ønsker dere spesielt velkommen!

Mer enn 80 førsteklassinger er klare for skolestart! Det er hyggelig at vi fikk plass til alle i skolens inntaksområde som ønsket skoleplass her på 1.trinn,- og til og med enda flere.

Masse VELKOMMEN til skolestarterne og deres foreldre/foresatte!

Vi ser også fram til å møte igjen dere "gamle" elever og foreldre/foresatte.

Noen nye lærere og andre ansatte er også på plass: Ta vel imot dem! De har alle høy kompetanse. Vi ønsker hverandre lykke til med et nytt skoleår!

Nå er det 2.året URRA på grunn av byggingen og rehabiliteringen, vil være ved Fernanda Nissen i Nydalen med elever på 5.-10.trinn. Det første året ga oss gode erfaringer derfra. Fint og nytt bygg med frisk luft!

Vi ansatte ved skolen vil gjøre alt vi kan for å legge til rette for mye læring og mange positive opplevelser, uansett Uranienborg eller URRA ved Fernanda Nissen.

Uranienborg skole er stolt over gode elevresultater, både faglig og sosialt.

Vi vet at et godt forhold skole /hjem er helt essensielt for at en skole og hver enkelt elev skal kunne videreutvikles. Derfor formulerte FAU-ledelsen og skoleledelsen ved Urra for fire år siden et dokument med gjensidige forventninger skole-hjem. Året etter ved skolestart kom det en standard for samarbeid skole/hjem for hele Oslo fra Utdanningsetaten. Begge disse dokumentene ligger på skolens hjemmeside. 

Viktig ledd i arbeidet for et positivt skolemiljø!

 elever som skriver

Reell elevmedinnflytelse satser vi på å gi elevene ved Urra innen flere felt. Elevenes innspill er sentralt i skolehverdagen, samtidig som de skal få ta ansvar innen klare, definerte områder. Det har de fått gjøre de siste årene spesielt, og det mener vi er noe av årsaken til at vi har fått en skole med så høy trivsel og motivasjon blant elevene. Vi ønsker å lytte til elevstemmen! Både for årene 2012 og 2014 ble Uranienborg skole tildelt Elevrådsprisen for beste ungdomsskoleelevråd i hele Oslo. Vi har for øvrig elevråd for 1.-4.trinn og 5.-7.trinn også, som vi tar på alvor. Det er en lærer som har ansvar for hvert elevråd i dette viktige arbeidet.

Satsingen på inkludering og kultur har bidratt til at våre elever har fått mange gode og viktige fellesopplevelser. Vi ser at disse fellesopplevelsene gjør noe med hele eleven, samtidig som det gir enda bedre skolemotivasjon, skolemiljø og fagresultater. Alt dette vil vi fortsette med og videreutvikle! Det ønsker både elevene og de ansatte!

↑ Til toppen


URANIENBORG SKOLES VISJON

Uranienborg er en inkluderende skole. Elevene våre skal utfordres til å sette ambisiøse mål og inspireres til å realisere sine evner og talenter.

↑ Til toppen


: PEDAGOGISK PLATTFORM

Elever trives, inspireres og utvikles gjennom opplæring i medansvar og deltagelse. På Uranienborg betyr elevdemokrati først og fremst systematisk arbeid med elevmedinnflytelse i læringsarbeidet. Her er elevrådene fra 1. til 10.trinn en viktig ressurs. Motivasjon skapes gjennom fellesskap, utfordringer og mestring. Skolen legger stor vekt på faglig utfordring for elevene våre på alle trinn og nivå. Vi fokuserer på tett faglig oppfølging av elevene gjennom hyppige og konkrete tilbakemeldinger.

På Uranienborg skapes også et godt læringsmiljø gjennom faste fellesskapsopplevelser som for eksempel Dignity Day, FN-dagen, Menneskerettighetsdagen, julemarkeringer, Holocaustdagen, påskemarkeringer og URRA-stafetten. Videre markerer skolen viktige nasjonale historiske hendelser.

Skoles satsing på fellesskapsopplevelser henger sammen med vårt fokus på kultur og tradisjon og inkludering. Uranienborg skole tar på dypt alvor samfunnsoppgaven i det å videreføre norske kulturtradisjoner og verdigrunnlag til alle elever. Samtidig har vi blikket utover og inn mot det flerkulturelle samfunn vi er en viktig del av. Uranienborg skole vil være en inkluderende skole, og en foregangsskole i arbeidet mot mobbing, rasisme, antisemittisme og trakassering.

Det er viktig for skolen at satsinger foregår i samarbeid med skolens elever, foreldre og lokalmiljøet.

 planet

↑ Til toppen

 

: DIVERSE OM URRA                   

Skolen har fra 2012 vært med i det nasjonale prosjektet ”Vurdering for læring” , blant annet for å sikre at alle elever får enda bedre tilbakemeldinger fra læreren på hva de skal/kan gjøre for å utvikle seg i faget. Bedre og mer variert vurdering med klare (og på forhånd kjente) kriterier er vår ambisjon at alle elever skal få. Tilbakemeldingene skal ha effekt for læring!

Fra 2014 har skolen brukt "læringspartner" som et av virkemidlene i vurderingssatsingen.

Gjennom dette får elevene blant annet enda mer opplæring i vurdering og mulighet til innflytelse. De oppnår da også enda større selvinnsikt og bevisstgjøring for sitt faglige ståsted.

Vurdering for læring

Vi ønsker å utnytte at vi er en 1-10 skole gjennom samarbeid på tvers av klasser/trinn,lekselesing, kurs og fordypning samt tilpasset undervisning.  Skolen fokuserer på trinn, ikke på klasser. Samarbeid med foresatte i Skolemiljøutvalget (SMU), i Driftsstyret (DS), i skolens Tenketank for Inkludering og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) er utrolig viktig. Innspill i disse ulike fora er viktig for skolen.Dette kan alltid videreutvikles!

Vi ønsker også åvære i front i Norge når det gjelder elevmedinnflytelse i læringen.  Vi voksne ved skolen vil som nevnt lytte bevisst til elevene og elevrådene. Det å sørge for at elevene blir involvert i arbeidsmetoder og vurderingen, mener vi er viktig for elevenes skolemotivasjon og selvinnsikt helt fra starten av (Se "Reell elevmedinnflytelse og pedagogisk plattform) Elevråd for de minste ble startet ved Urra for fire år siden).

pyramine

Fra høsten 2014 satt skolen i gang med en form for "Inkluderingsledere" (og fra i fjor også "Inkluderingsvandrere") på mellomtrinnet. Dette er et arbeid der enkelte elever blir skolert til å lede samlinger/lek i friminuttene for 5.-7.trinn, med det formål at alle skal få være med, - og – at elevene våre skal være mer i bevegelse. Elevene som får opplæringen, skal selv følge med på at ingen blir holdt utenfor og går alene, hvis de ikke selv vil det. En av lærerne på mellomtrinnet er leder for dette opplegget.

Dette har vi evaluert sammen med elevene og videreutviklet.

 Vi kaller nå dette for "Inkluderingsledere" og "Inkluderingsvandrere", og skolen vil utvide opplegget i en annen form til også å gjelde ungdomstrinnet. En lærer fra 5.-7. (Katrine Lea) og en lærer fra 8.-10. (Anne Førde) vil være ansvarlige for dette arbeidet ved Fernanda Nissen, der 5.-10.trinn nå skal ha tilhold i to skoleår til.

barn på gren

Uranienborg skole har et tett samarbeid med Aktivitetsskolen (AKS). Dette med den hensikt å oppnå enda mer læring og trivsel for elevene på 1.-4.trinn. Alle voksne ved skolen/AKS som har med elevene å gjøre, gis tid til samarbeid rundt elevene. Dette gir blant annet enda større mulighet for å fange opp elevmiljøsaker, som vi så kan følge raskt opp. Det samarbeides også rundt det faglige innen ulike tema mellom skolen og AKS.

Uranienborg skole har tradisjoner langt tilbake. Skolen ligger sentrumsnært med kort vei til byens kulturtilbud, kunnskapstilbud, mm. Det er svært stor søknad til skolen, ja det er langt flere foreldre/foresatte som søker plass her for sine barn enn de vi har kunnet ta imot. Av og til må vi også henvise elever til andre skoler, selv om familien bor i vårt inntaksområde. Det er ikke en god opplevelse for noen, men det går seg til.   

Skolen har som nevnt fokus på det faglige og vektlegger kulturelle aktiviteter.

Skolen er tydelig på betydningen av felles markeringer - i arbeidet for inkludering av alle våre elever -  og startet utviklingen av disse for fem år siden. Vi vil videreføre dette i år gjennom markering av FN-dagen, Menneskerettighetsdagen, jul, Holocaustdagen, påske, med mer (se skolens pedagogiske plattform).Vi tar også med aktuelle historiske jubileer.

Alt arbeidet med å gi elevene fellesskapsopplevelser med klart etisk innhold, gjøres med det mål å bedre læringsmiljøet, skape større samhold og minske all rasisme, utestengelse og mobbing.

Altså: Urra som en INKLUDERENDE skole!

↑ Til toppen

 

: FAKTA OM URANIENBORG SKOLE /URRA

 • Uranienborg skole er en kombinert barne- og ungdomsskole.
 • Det er i år en mottaksgruppe og to ordinære paralleller på ungdomstrinnet, tre paralleller på 1.trinn, 2.trinn, 4.trinn, 5.trinn og 6.trinn,-  mens det er to paralleller på 3.trinn og 7.trinn.
 • Vi har ca. 680 elever.
 • Mottaksklassen på ungdomstrinnet gir innføring i språket vårt for elever som nylig har kommet til landet, men det undervises også i de vanlige fagene.  Gruppene er satt sammen av unge fra hele verden. De siste årene er elevene blitt mer inkludert i skolens fellesskap. Vi ser det som en stor gevinst for alle våre elever i den verden vi lever i.
 • Skolen har en Aktivitetsskole (AKS) med nær 100% dekning. Uranienborg skole fullførte i 2012 det 3-årige prosjektet ”Helhetlig skoledag”, i regi av Utdanningsdirektoratet, noe som innebærer ekstra tett samarbeid mellom AKS og lærerne på småskoletrinnet. Dette følges videre opp, og vi ser den store betydningen av dette samarbeidet. Det jobbes f.eks parallelt med de samme temaene på AKS som ved skolen flere perioder i året. Skolen har utarbeidet lokale planer som bygger på Oslo kommunes Rammeplan for Aktivitetsskoler.
 • Vi har litt mer enn 50 pedagogisk ansatte. Ledelsen består av rektor, (Randi Elisabeth Tallaksen) assisterende rektor (Truls Wagener), hovedansvar 8.-10.trinn, og 3 undervisningsinspektører (Grethe Lise Jacobsen og Cecilie Grande Høydahl for 1.-4.trinn, og Svein K. Søvde for 5.-7.trinn). I fjor fikk vi også på plass en HR/adm-sjef (Tina Birkeflot). Sistnevnte har også ansvar for bussingen av 5.-7.trinn til Nydalen.
 • Skolens sosialpedagogiske personale består av tre sosialpedagogiske rådgivere, en for ungdomstrinnet (Kjell B. Dahl), en for barnetrinnets 1., 4., 5., 6. og 7.trinn (Heidi Nakken), en for 2.og 3.trinn (Agnes Tyldum). Reidun Marie Larsen er elevenes karriererådgiver. Da hun har deltidsstudier dette skoleåret, vil Kjell B. Dahl inneha deler av hennes funksjon som rådgiver/karriereveileder for ungdomstrinnet. Den sosialpedagogiske tjenesten har ansvar for oppfølging og støtte for elever som trenger spesiell tilrettelegging sosialt eller faglig. De er også koordinatorer for PPT, skolehelsetjenesten, BUP, med mer. Karriereveileder/rådgiver har ansvar for veiledning inn mot videregående skoler og faget Utdanningsvalg.
 • Skolen arbeider bl.a. med: Systematisk lese- skrivemodell fra 1.-4.trinn basert på modellen TIEY (= ”Tidlig innsats Early Years”). Vi ønsker å jobbe systematisk med stasjonsundervisning gjennom å periodevis gruppere elevene: Vi tror at vi slik kan få tilpasset undervisningen i større grad.  Elevene vil med bakgrunn i ulike kartlegginger grupperes. Vi vil også være bevisste på å utnytte ressursene mest mulig optimalt på tvers av klassene/trinnene.
 • NY START er et lesekurs. Dette startet vi med ved skolen etter nyttår i forfjor. Ny Start retter seg inn mot leseferdigheter og leseforståelse, og er et individuelt program som går over fire dager i uken, 30 minutter i 12 uker. Hver Ny Start-økt består av fire deler:
 1. Lese kjent tekst (leselekse)
 2. Lese ukjent tekst (ny leselekse)
 3. Arbeid på setningsnivå
 4. Arbeid med ord og bokstavnivå.

I NY START forplikter foreldre/foresatte seg til å følge opp leselekser. Å delta på NY START er et flott tilbud, men en ekstra jobb og krever ekstra innsats. NY START har som mål å hjelpe eleven raskt opp på et høyere nivå. Dette gjelder i år for 3.og 4.trinnselever.

Lærerne i NY START dette skoleåret er Elin Hiller (også i fjor) og Charlotte C. Sylte.

 • NISK (=Norsk Intensivt SpråkKurs). Dette var nytt for to år siden ved Uranienborg. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) har laget et språkkurs for elever som trenger å styrke sine norskspråklige ferdigheter. Kurset vil vare i 8 uker, med 8 økter av 30 minutter. Dette vil være før og etter undervisningen.

Morgenøkter: mandag til fredag fra klokken 08.00-08.30

Ettermiddagsøkter: Etter ordinær undervisning.

Kurset vil være for 1.-4.trinnselever, med tre til seks elever i hver gruppe. Målet med kurset er å øke elevenes norskspråklige ferdigheter.

NISK-lærer i år er Elin Hiller (som i fjor).

 • Uranienborg er en LUS-skole (LUS=leseutviklingsskjema), dvs. at vi jobber etter en opprinnelig svensk modell med bl.a. leseutviklingsskjema. Dette er en av metodene vi benytter i arbeidet med å følge tett opp elevenes leseferdigheter.
 • Uranienborg skole har fra 2013 satt i gang en større realfagssatsing:

-I naturfag er alle trinn fra 1-10 og mottaksgruppene med i prosjektet "Frognerelven", "Trappa". Urra adopterte i 2014 nedre del av Frognerelven, og lærere har utarbeidet et praktisk og teoretisk tverrfaglig opplegg for hvert klassetrinn. Selv om prosjektet har flere fag i seg, er det først og fremst fokus på naturfaget. Lærer Cecilie Andersen vil i år være hovedansvarlig for opplegget rundt "Trappa".

-Valgfaget "Forskning i praksis" på ungdomstrinnet vant i juni-13 førstepremie i konkurransen "Levende vassdrag" gjennom "Trappa-prosjektet". Våren -15 vant igjen representanter fra både 4.trinn og 6.trinn priser i sine klasser i samme konkurranse. Premiene ble utdelt i Rådhuset med bl.a. ordfører til stede.  Stas!

-Tirsdag 17.oktober skal skolen i samarbeid med "Elveforum", "Frognerelvens venner" og Bymuséet arrangere "Elvelangs ned Frognerelven" for tredje gang. Det ble en suksess de to første årene, og elevene og foreldre har ønsket seg reprise. Vi vil trekke inn elevene på 1.-4.trinn mer i dette i år, og håper også på mer foreldredeltakelse! Følg med, følg med!

-I realfagsprosjektet vårt ligger også stor satsing på matematikk på alle trinn: 6 lærere har de to siste årene fått stipend til videreutdanning i matematikk, og alle disse gjennomførte med glans. Dette skoleåret har en lærer til fått stipend til matematikkstudier. Skolen vil nå være usedvanlig godt rustet – og oppdatert - mht faglighet i realfagene. Det er vi stolte av!

- Skolen deltok forrige skoleår i prosjektet "Tell og regn" for lærerne på 1.-4.trinn og "Mellomregning" for lærerne på 5.-7.trinn, med kurs for og veiledning. Dette var vellykket og har styrket og bevisstgjort lærerne i sin undervisning.

 •  Valgfag på ungdomstrinnet er i år på alle trinn: "Fysisk aktivitet og helse", "Programmering", "Forskning i praksis", "Sal og scene", "Media og kommunikasjon" "Design og redesign" og "Demokrati i praksis". Valgfagene er prioritert ved Urra etter elevenes ønsker/behov og skolens satsinger, og vi har fagene sammen for alle trinn.
 • Urra ble i 2013 invitert til å delta i det nasjonale prosjektet DEMBRA (=demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme). Det ble gjennomført som et kompetanseprosjekt, blant annet i regi av Holocaustsenteret og Wergelandssenteret. Alle lærerne fra 1-10 deltok i kompetansehevingen. Ved skolen viderefører vi dette prosjektet på alle trinn gjennom våre satsinger og fokus på områdene kontinuerlig i arbeidet med elevene våre. Blant annet med skolens Tenketank for Inkludering (foreldre, lærere, ledelse) og inkluderingslederne blant elevene. INKLUDERING!
 • Vi bruker systematiske elevsamtaler og egenvurdering gjennom blant annet logg som hjelp til egenutvikling for elever faglig og sosialt.
 • Leksearbeid er viktig. Leksehjelp/kurs-tid finner dere på planene fra lærerne på 5.-7.. Kontakt gjerne nærmeste leder, hvis dere er usikre på noe rundt dette. Leksehjelpen foregår i trinnets egne læringsrom, og det vil alltid være en faglærer til stede, så langt som mulig realfagslærer og språklærer. Vi vil også profilere kurs på ungdomstrinnet i perioder med tanke på de skriftlige fagene, også med tanke på de som ønsker større utfordringer (nærmere info gis på trinnet).
 • TEACH FIRST: Urra har i år vært så heldige å ha fått en Teach First kandidat. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Statoil, Universitetet i Oslo og Utdanningsetaten (UDE), og hovedmålet med prosjektet er å gi elever optimal realfagsundervisning. Kandidatene har vært gjennom en lang rekrutteringsprosess.  Vår Teach First-kandidat heter Karoline Oen og er realfagslærer , mest på 8.trinn.

Stikkord for hva vi har som målsetning å få til som klasseledere i alle klasser:

-          Tydelig og klar på forventninger. Ambisiøse på elevenes vegne. Engasjement for faget og elevene!

-          Tilbakemeldinger, det være seg gjennom leksesjekk/gjennomgang, skriftlige kommentarer eller elevsamtaler. Tilbakemeldinger skal vi jobbe med slik at disse blir enda bedre og tydeligere og gir optimal effekt for læringen. Alle lærere har timeplanlagte elevsamtaler på sin personlige timeplan. Elevene kan forvente strukturerte samtaler minimum to ganger i semesteret.

-          Hver dag og time skal dere kunne forvente: Mål for timen. Timen avsluttes med oppsummering av øktens læring.

-          Kontinuerlig, minst en gang pr. måned i alle fag: Hvilke kompetansemål har vi?  Hva er kjennetegnene på måloppnåelse? Hva kan den enkelte gjøre for å bli bedre? Eleven reflekterer over egen måloppnåelse gjennom egenvurdering.

 • Elevmedinnflytelse. Elevene skal drøfte vurdering, arbeidsmetoder og klassemiljøet/elevmiljøet i elevgruppene, på elevråd og minimum en gang i semesteret på teammøter sammen med lærerne. Tillitselevene får frem elevenes meninger og bringer dette videre til lærerteamet. Nærmeste leder vil invitere elevtillitsvalgte på sine respektive trinn til en samtale om viktige punkt for elevmiljøet og læringen på trinnet minimum to ganger i semesteret. Rektor inviterer elevrådsstyret til samtaler en gang i måneden. Vi oppfordrer sterkt elevene til å engasjere seg og øver dem bevisst opp i hvilke områder de kan og skal ha innspill på. Samtidig: i samtale øver vi dem på å være konstruktive mht omtalen av andre mennesker, undervisningsopplegg, arbeidsmetoder, vurderingsmåter, - og i det å kjenne sin rolle. I alle våre prosjekt og satsinger, senest mht "vurdering for læring-prosjektet” - fokuserer vi spesielt på å involvere elevene.
 • Vi ønsker å ha aktive elevråd som deltar i skolens driftsstyre, skolemiljøutvalg og andre aktuelle fora. Det mener vi nå å ha fått til mye bedre og vil videreutvikle!
 • Vi ønsker å være en skole i front som er synlig i media og i ulike møtefora, og vi vil bevisst gi flest mulig elever opplæring i å fremstå bra i arbeidet for å profilere skolen. 

 ↑ Til toppen

 

: GENERELT OM SKOLEN

Motivasjon for læring skapes gjennom fellesskap, opplevelse, utfordringer og mestring.

På Uranienborg skole legger vi vekt på å skape et godt læringsmiljø med klare grenser, tydelig klasseledelse, ro og orden, tydelige faglige forventninger.

Skolen følger systematisk opp kartleggingsprøver, nasjonale prøver og andre resultater. Ledelsen er tett på elevene - i samarbeid med lærerne -  alle resultater med tanke på tilpasset opplæring og forbedring av resultatene.

Skolen vurderer jevnlig elevorganisering og skolens ressurser, i den hensikt at alle elever skal løftes til å oppnå enda bedre kompetanse! I dette arbeidet ser vi foreldrene og de foresatte som en uvurderlig ressurs!

I de fleste rom finnes interaktive tavler. Alle elever på u-trinnet har bærbar pc, nå også elevene på 7.trinn. Det er ellers god tilgang til datamaskiner for barnetrinnets elever.

Viktige faktorer for læring:

læreren utgjør en forskjell (klasseledelse, tilbakemelding til elever, instruksjoner om arbeidsinnsats, læringsmål og atferd, bruk av støttende dialog, oppsummering, spørsmål, klargjøring og lignende samt relasjon mellom lærer og elev).

Læringsmiljø med sosialt gode relasjoner på trinnet er helt essensielt, - både mellom elever og mellom lærer og elever. Dette gir en læringskultur som støtter læring!

Reduksjon av atferdsproblemer på skolen og på trinn gjennom systematisk forebyggende arbeid (se skolens hjemmeside under "For elever og foresatte", "Positivt skolemiljø").

Foreldre/foresatte med tydelige og realistiske forventninger og støtte til skolen og sine barns læring og skolegang og som kjenner sin rolle.

- Samarbeid mellom hjem og skole for å stimulere elevens motivasjon og mestring.

Foreldre som omtaler andres barn, andre foresatte og skolens ansatte positivt når barn hører!

Foreldre som jevnlig spør sitt barn om hvordan det går på skolen!

Foreldre som forventer av sine barn at de øver og trener på det lærerne anbefaler,- gjerne sammen med dem!


mattelærer

↑ Til toppen

 

: SKOLENS RESULTATER

 • Uranienborg skole vant Benjaminprisen for 2014 (en landsomfattende pris til den skolen som kan vise til eksepsjonelt godt arbeid med å forebygge og senke forekomsten av mobbing, rasisme, utestenging og antisemittisme. Skolen kunne vise til stadig utvikling i systematiske tiltak i arbeidet fra 2011-prisen ble gitt).
 • Våre elever på småskoletrinnet presterer høyt på lese- og regnetestene. Vi har de siste år tatt ekstra grep på utfordringen med alle "overgangene" (fra 4.-5.trinn og fra 7.-8.trinn,).
 • Uranienborg skole vant Elevrådsprisen som beste elevråd for alle ungdomsskoler i Oslo både i 2012 og 2014.
 • Skriftlig eksamen i norsk var signifikant bedre (etter iherdig innsats på feltet) i 2016 enn tidligere år. Dette er interessant og gøy, da vi har hatt stor fokus på faget og skrivingen. Fra 2014 til 2015 gikk resultatene i norsk hovedmål opp fra 3,5 til 4,2, og vi var best i vårt område av Oslo! I 2016 var resultatet like godt, og nynorsken var kommet etter til samme nivå!  I matematikk har vi arbeidet meget systematisk, bl.a. gjennom en ordning kalt realfagsinspirator, og hva skjedde?: Fra 2014 til 2015 opp fra 3,6 til 4,1! I 2016: 4,2. Engelsk: 2014: 4,2.  2015: 4,4. !!! 2016: 5,0! (Best i Oslo). I 2017 fikk vi 4,4 i resultat i matematikk. Det er n\meget sterkt! Vi fortsetter den gode satsingen! (Og URRAs ledelse har fokus på å ansette de beste lærerne nå!)
 • 2016-vårens og 2017-vårens eksamensresultater var forøvrig kjempeflotte også muntlig.
 • Siste Brukerundersøkelse for AKS ble avholdt i 2015. Den viste at de aller fleste foreldrene mente at barna deres trivdes ved AKS og var trygge! Samtidig kom det frem at foreldrene opplevde ansatte på AKS som imøtekommende og samarbeidsvillige. Vi kan enda bli noe bedre på læringsstøttende aktiviteter ved AKS, og dette vil ved URRA 1.-4 ha fokus på og utvikle bevisst i de tre årene 1.-4.trinn/AKS er alene ved Urra. For øvrig var URRA-foreldrene best i byen mht  størst prosent av de som har barn på AKS besvarte undersøkelsen. Flott! Da er det lettest for skolen/AKS å justere virksomheten. Takk!
 • Ved Elevundersøkelsen våren 2012 ga ingen elever uttrykk for mistrivsel. Mobbingen var gått betraktelig ned, og elevenes svar på spørsmål rundt vurdering var blitt mye bedre. Flott! Dette hadde vi jo hatt fokus på! Elevundersøkelsen høsten 2013 fortsatte den gode utviklingen, det samme for 2014. FAU fikk i oppgave å jobbe med området "Hjem-skole", og ledelsen hadde samtale med alle elevtillitsvalgte om hvordan vi sammen kunne jobbe videre for å gjøre skolemiljøet enda bedre. Vi hadde mål for 2014 om at minimum 90% av elevene skulle gi uttrykk for at de trivdes meget godt/godt. Dette målet nådde skolen med god margin. Elevundersøkelsen 2015 hadde samme trend. Dessverre noe nedgang i 2016,- Men: Vi må hele tiden holde fokus!
 • Gå til: Resultater fra Elevundersøkelsen


↑ Til toppen

 

: HVORDAN FÅ INFORMASJON OM SKOLEN…OG DET DU LURER PÅ?

Vi oppfordrer alle foresatte til å sette seg inn i hvordan man får informasjon om aktiviteter på skolen, gjennom Skoleplattform Oslo og på hjemmesiden,  for eksempel:

-          Skolens aktivitetsplaner / lekseplaner

-          Fagplaner og planer for AKS

-          Driftsstyret, Skolemiljøutvalget og FAU (se hjemmesiden)

-          Søknad om permisjon fra undervisningen (som fra høsten 2013 har fått en innstramming for hele osloskolen)

Annen generell info og spesiell info for ditt barns trinn

Skolen har også en offisiell facebookside. Følg gjerne den. Her vil det komme nyttig info, men også stadige hyggelige episoder fra skolehverdagen.

 Alle foresatte skal få tilgang til Skoleplattform Oslo. Det ble sendt ut info om dette til alle elevene første skoledag som ranselpost, og informasjon vil bli gitt på møtene for foreldre/foresatte. Skolens IKT-konsulent er vanligvis tilstede mellom 8.15 og 15.30 hver dag, Jan Åge Pentha, ta kontakt på mail. Hvis dere lurer på noe.. Han vil være mye tilgjengelig for elever og ansatte, men foreldre kan også ta kontakt.  (Alle ansattes mailadresser finnes på hjemmesiden, https://uranienborg.osloskolen.no).

NB!  Det er også helt essensielt at alle foreldre/foresatte møter på foreldremøter/foresattmøter og til utviklingssamtaler (de siste sammen med eleven).

Foreldre og lærere sammen er MYE viktigere enn vi tror for elevene våre!

↑ Til toppen

 

: NYTTIGE NAVN OG TELEFONNUMMER - sentralbord for alle er 22 44 00 00

 • Rektor Randi Elisabeth Tallaksen, både Urra og Fernanda Nissen
 • Assisterende rektor Truls Wagener, ansvar u-trinn, Fernanda Nissen
 • Inspektør Grethe Lise Jacobsen, s-trinn 1-4, Urra
 • Fungerende inspektør Cecilie Grande Høydahl, s-trinn 1-4, Urra                                     
 • Fungerende inspektør Wenche Svedjan , m-trinn 5-7, Fernanda Nissen:                                          
 • AKS-leder Bitte Tolleshaug                                                        Tlf.: 90163921
  •     HR/adm-sjef Tina Birkeflot, hovedkontor Urra  (noe Fernanda Nissen)
  •     Kontorleder URRA, avdeling Fernanda Nissen: Wenche Braathen
  •     Kontorsekretær URRA: Hanne Sundby                        

Sosialpedagogisk rådgiver barnetrinnet Heidi Nakken, Urra og Fernanda Nissen (ansvar for 1., 4., 5., 6. og 7.trinn). Agnes Tyldum, Urra,( ansvar for 2. og 3.trinn).

Sosialpedagogisk rådgiver/karriereveileder ungdomstrinnet Kjell B. Dahl, Fernanda Nissen

Karriererådgiver ungdomstrinnet: Reidun Marie Larsen, Fernanda Nissen

Helsesøster Solveig Strand: Urra: Tirsdag og torsdag. Fernanda Nissen: Mandag, onsdag, fredag.                                         Tlf.: 90725680                                       

Logoped  ( PPT ):  Kristin Åmodt   (mandager)                                                   

PPT-rådgiver      :  Siri Parlow                            

POSTADRESSE TIL Uranienborg skole: Briskebyveien 7, 0259 Oslo

POSTADRESSE TIL Uranienborg skole v/Fernanda Nissen: Postboks 19 Nydalen, 0409 Oslo

↑ Til toppen

 

: TIMEPLANOPPLYSNINGER

Også i år vil timeplanene variere noe i henhold til trinnets planer. Elevene vil kunne ha periodisering i noen fag, slik at de kan ha flere timer i samme fag i noen uker og ikke ha faget i andre uker. Følg med på ukeplanen og info fra trinnets lærere! Vi forholder oss til årstimer  hvert fag skal ha (iflg Kunnskapsløftet).

 1. termin avsluttes 15.01.18.

RINGETIDER DETTE SKOLEÅRET:

 (1.-4.trinn):

 • 1. ØKT                         08.30 – 09.45 
  • Friminutt            09.45 – 10.00
 • 2.ØKT                         10.00 – 11.00
  • Spising                11.00-11.30 ( inklusive all info, skriv, innhenting av svarlapper, mm).
  • Storefri               11.30 – 12.00
 • 3. ØKT                        12.00 – 13.00
  • Fysisk aktivitet  13.00 – 13.05
 • 4.ØKT                         13.05 – 13.35
  (Torsdager: 3.-4.trinn: skoleslutt: 14.15)   

 (5.-10.trinn):                         

 • 1.ØKT:                       08.30-09.30                                                           
  • Kort pause:      09.30-09.35
 • 2.ØKT:                      09.35-10.35
  • Friminutt:        10.35-10.50                                               
 • 3.ØKT:                     10.50-11.50
  • Spising:           11.50-12.10
  • Storefri:          12.10-12.30
 • 4.ØKT:                    12.30-13.30
  • Friminutt:      13.30-13.40
 • 5.ØKT:                    13.40-14.40
 • 6. ØKT:                   14.40-15.40

BUSSINGEN for 5.-7.trinn:

Bussene går fra Uranienborg kirke hver morgen kl. 08.00. Elevene bør derfor møte opp senest kl. 07.55

Tilbake fra Fernanda Nissen skole går bussene som følger:

 • Mandag:   Kl. 14.50 for alle
 • Tirsdag:    Kl. 14.50 for 5. og 6. trinn      NB! Kl. 13.40 for 7. trinn
 • Onsdag:   Kl. 14.10 for alle
 • Torsdag:  Kl. 14.40 for alle
 • Fredag:    Kl. 13.40 for alle

↑ Til toppen

 

: SKOLERUTA FOR OSLOSKOLEN - 2017-2018

Se URRAs kalender på Uranienborg skoles hjemmeside, eller Skoleruta for Osloskolen på Utdanningsetaten i Oslo sine sider.


↑ Til toppen

 

: SØKNAD OM PERMISJON FRA UNDERVISNINGEN:

Skolen oppfordrer foreldre og foresatte sterkt til å holde seg til skoletidsplanen mht ferier.

Det er lite gunstig at elever tas ut av undervisningen og fritas for skoleplikten, selv om vi ser at det i helt spesielle tilfeller kan være nødvendig.

Det er fra høsten 2013 gitt en sterk innstramming med hensyn til fri fra skoleplikten fra politisk hold, som gjelder for alle skoler i Oslo. Søknader vil håndteres restriktivt.

Dersom foreldre/foresatte likevel søker om permisjon fra skolen utenom fastsatte ferier og fridager, kan det innvilges fri inntil 10 dager totalt i skoleåret, når det er forsvarlig. se opplæringsloven § 2-11. Dette skal rektorene i hele Oslo nå behandle svært restriktivt, se Oslostandarden (skolens hjemmeside). Ut over de nevnte to uker skal eleven skrives ut av skolen i det tidsrommet hun/han er borte, og foresatte har ansvar for opplæringen. Skolen kan ikke garantere at elevene får plass på skolen når de kommer tilbake etter opphold lengre enn 14 dager.

 Elevene har en plikt til å gå på skole 38 uker i året, 190 skoledager, og det er derfor viktig at de foresatte vurderer fri fra skoleplikten, når det kommer opp en aktuell situasjon. Det kan slå uheldig ut å ta barnet/ungdommen bort fra undervisning og sosialt fellesskap i den perioden det søkes fri.

Skulle det bli aktuelt for noen med fri fra skoleplikten, minner vi om at det da er foreldres/foresattes ansvar å følge opp undervisningen ved fraværet.

Vi ber dere bruke skjema for søknad om fri og å søke i god tid. De nye permisjonsreglene og søknadsskjemaet finnes på hjemmesiden, samt kan fås på kontoret.

Det vil være ass.rektor og inspektørene som er saksbehandlere i disse sakene på sine respektive trinn.

 ↑ Til toppen

 

: ARBEIDETE FOR INKLUDERING OG MOT ALL UTESTENGELSE

Viktige erkjennelser for alle i arbeidet mot all type mobbing:

 • Alle involverte lider – hver på sin måte
 • God grunn til bekymring både for offer(e) og for mobber(e)
 • Ikke ute etter å fordele skyld og finne syndebukker- målet er å hjelpe alle ut av en vanskelig situasjon
 • Svært få har ønsket seg en negativ rolle – det har fått utvikle seg over tid – og kommet ut av kontroll.
 • Tenke framover: ha tro på at elevene ønsker en ny start/rolle
 • De som mobber, er oftest ikke klar over hvor ille det oppleves for offeret
 • Mobberne er fanget av sitt eget spill, sin negative rolle og negative forventninger (sosial binding)

Som tidligere nevnt i infoen: De siste års satsinger på fellesskapsopplevelser har fungert etter hensikten: Økende stolthet for skolen vår, opplevelse av fellesskap, mindre utestenging og av at alle elever får delta i alt sosialt!

↑ Til toppen

 

: UrraFOT - (FOT= folkeskikk, omsorg, toleranse)

 FOT

En Urra-fot vet med andre ord å sette gode fotspor. For alle våre naboer og for folk som bor i bydelen skal det være mulig å se at du er en Urra-elev. De skal se at våre elever er høflige, hjelpsomme, omsorgsfulle og tolerante. Vi vil også at sporene settes videre i livet!

↑ Til toppen


: ORDENSREGLEMENT
I utgangspunktet burde det være nok med 3 regler eller stikkord, FOT: Mini-utgave av skolens ordensregler (henger i alle klasserom og gjennomgås ved skolestart og jevnlig gjennom skoleåret.) Vi har også URRA-tonen (som også henger i alle klasserom).

URRA-tonen lanserte vi etter 22.juli 2011, etter idé fra Fabian Stang som lanserte Oslo-tonen.

URRA-tonen:

 1. Få andres dag til å bli super
 2. Få andre i godt humør
 3. Våg å stå imot dersom noen blir plaget
 4. Våg å si i fra når noe er galt
 5. Vær inkluderende (ikke steng noen ute)
 6. Vær omtenksom
 7. ENGASJER DEG!

Rutiner ved fravær ved Uranienborg skole

Skolens ordensregler skoleåret  2017/2018. (vedtatt i Driftsstyret).

Læring

SKRIFTLIG VURDERING PÅ BARNETRINNET

To ganger i året, høst og vår, vil foreldre/foresatte og elever få en individuell skriftlig tilbakemelding på måloppnåelse innen fagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag. I utviklingssamtalene mellom elev, foresatte og lærer setter man mål for videre arbeid. (For elevtrinnene 6.-10.vil det være aktuelt med fagkvelder på våren, i stedet for individuelle samtaler kun med kontaktlærer, i den hensikt å få tilbakemeldinger direkte fra faglærer i flere fag) Elevens utvikling følges nøye opp i jevnlige elevsamtaler og muntlige/skriftlige tilbakemeldinger i skoledagen.
Elevene på ungdomstrinnet skal ha karakterer med kommentarer.

FRITAK FOR VURDERING MED KARAKTER:

I henhold til Opplæringslovens forskrifter, kan foreldre og/eller elever over 15 år be om fritak for opplæring eller vurdering i følgende tilfeller:

* Elever som har rett på spesialundervisning og har IOP (individuell opplæringsplan)

* Elever som har rett på særskilt norsk (enkeltvedtak).

Elever med annet morsmål enn norsk har ikke anledning til å få fritak i norsk sidemål, så sant de ikke gjennom kartlegging har rett på særskilt norsk etter Oppl.§2.8, og der rektor har gjort enkeltvedtak på dette.

Enkeltvedtak fattes av rektor med bakgrunn i skolens kartlegginger av elevenes ferdigheter, og/eller sakkyndig vurdering fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER: Har elever glemt igjen tøy m.m. på skolen, ta kontakt med skolens vaktmester, tilsynsvakt (på ettermiddagene mandag og torsdag til 19.30), eller se i den store kassen ved skolens hovedinngang ved Urra. Rutiner Fernanda Nissen informeres om av lærerne. (Her vil det være utplassert enkelte kasser i forbindelse med garderobene).

SYKLER OG SKATEBOARDS/RULLEBRETT

Vi gjør oppmerksom på at skolen ikke har ansvar for elevenes sykler.  Vær derfor nøye med låsing. Husk at sykkelhjelm fortsatt er viktig! Det er ikke tillatt å bruke sykkel, moped, skateboard eller rulleskøyter på skolens område i skoletida (Foreldre/foresatte bes også rette seg etter dette)..  Det er ikke lov å ha med skateboards inn i skolebygningen.

Vi henstiller til trafikkvett og å unngå farefulle situasjoner ved henting/ avlevering av elever!

LÆREBØKER OG UTSTYR

Vi minner om at elevene er ansvarlige for de bøkene og det utstyret de får låne, og at ødelagte eller mistede bøker (gjelder også bibliotekbøker) og utstyr må erstattes. Sett derfor bokbind på lærebøkene og behandle dem pent.

RUTINER VED SKADER:

Alle utgifter ved skader som elever måtte få på skolen, må først dekkes av foresatte. Dette vil i praksis si at legeregningen betales av foresatte. Når kvittering legges fram for NAV, vil det bli gitt refusjon. Vi ber om at den skadede eller foreldre/foresatte  kontakter skolens kontor snarest mulig etter at skaden har skjedd. Skolen vil ved behov kontakte foresatte og evt. sørge for transport til lege/sykehus. Skolen sender skademelding til NAV. Skader som skjer i AKS-tiden, dekkes på samme måte. 

↑ Til toppen

 

: OM HELSETJENESTEN I SKOLEN

Forskrift om helsetjenester i skoler sier at helsetjenesten skal arbeide for å fremme elevens totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte.  Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet i kommunen, arbeide for å identifisere og løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skoleelevers situasjon.

Helsesøster har taushetsplikt, og melder derfor ikke fra til skolen om helseopplysninger som kan ha betydning for elevens skolesituasjon, hvis ikke elev eller foresatte ber om det.  Skolen møter stadig foresatte som tror at lærerne eller skolens ledelse vet, fordi de har fortalt det til helsesøster. Det er derfor viktig at dere også informerer skolen om ting som har betydning for skolehverdagen.

Helsesøster Solveig Strand er til stede  kl. 08.30 – 15.30 mandag, onsdag og fredag ved Uranienborg og tirsdag og torsdag ved Fernanda Nissen. Tlf.: 90725680.

Skolen har de tre siste årene vært med i et samarbeidsprosjekt med BUP-vest (=barne-og ungdomspsykiatrien). Det er et lavterskeltilbud for ungdomsskolens elever. Vi har en psykolog ved skolen, Espen Gustavsen, (avdeling Fernanda Nissen) annenhver fredag (vanligvis oddetallsuker) fra 08.30-15.30. Sosialpedagogisk rådgiver Kjell B. Dahl er koordinator for dette og kan kontaktes for aktuelle spørsmål.

For barnetrinnet har vi fra i fjor fått Anita Kantor som psykolog. Kontakt inn mot henne kan fåes via sosialpedagogisk rådgiver Heidi Nakken(1., 4., 5., 6. og 7.trinn) eller Agnes Tyldum (2.og 3.trinn).

↑ Til toppen

 

: FAU (=foreldrenes arbeidsutvalg)

FAU-leder er Lars A. Skari (far på 3.og 4.trinn). Nestleder er Kristin Maltau (mor 7. og 9.trinn).

Foresatte vil i samarbeid med FAU ta ansvar for disse arrangementene:

Å være FAU-kontakt er et verv. FAU er et rådgivende organ overfor skolen. FAU skal ikke uttale seg om, eller vedta, noe som angår personalsaker, heller ikke saker rundt enkeltelever.

Følgende har FAU bestemt her:

 • 1.klasse:Tre festkomiteer arrangerer høst/jul, vår- og sommerfest for barna. Barnafordeles i vennskapsgrupper. 
 • 2.klasse:Tre festkomiteer arrangerer høst/jul, vår- og sommerfest for barna. Barna fordeles i vennskapsgrupper. Elevene er med på juletretenning på skolen (foresatte arrangerer)
 • 3.klasse:Tre festkomiteer arrangerer høst/jul, vår- og sommerfest for barna. Turdager og elevene fordeles i vennskapsgrupper.
 • 4.klasse:Tre festkomiteer arrangerer jul- og sommerfest. Barna fordeles i vennskapsgrupper. Klesaksjon "Gjenglemt tøy".          
 • 5.klasse:Foresatte arrangerer 17.mai arrangement for hele skolen. I tillegg er de foresatte delt inn i komiteersom arrangerer aktiviteter for barna.
 • 6. klasse:
  Høst- og våraktiviteter.
 • 7.klasse:Tur, aktiviteter høst og vår. Fellesarrangement 7AB. Nye elever og foresatte på 8.trinn inviteres til dette.            
 • 8. klasse:Foresatte deltar i programmet  ”Unge og rus” Foresatte arrangerer sammenkomster for ungdommene.
 • 9.klasse:
  Sosiale aktiviteter arrangeres i samarbeid med elevrådet. Foreldrekontaktene tar initiativ. 
 • 10. klasse: Eventuell tur for hele trinnet høsten på 10.trinn.Skoleavslutning.

Skolens driftsstyre har uttalt enstemmig at avslutningene ikke skal koste noe.

↑ Til toppen

 

: ORIENTERING OM DRIFTSSTYRET OG SKOLEMILJØUTVALG

Driftsstyret (DS) er skolen øverste myndighet på de områdene det er bemyndiget til å ta avgjørelser. Driftsstyret er sammensatt av 2 representanter fra foreldrene, 2 elevrepresentanter, 2 av de ansatte, 3 bydelspolitikere. Rektor er Driftsstyrets saksbehandler og sekretær. I tilknytning til DS-møtene vil det være skolemiljøutvalgsmøter. Bydelen har her egen representant i tillegg til foreldre, elever og ansatte. Se mer om dette på Hjemmesiden.

Marianne Bruvoll, foreldrerepresentant (mor 7.trinn) er nå leder av DS.

Driftsstyret skal vedta:

-           skolens budsjett og strategiske plan

-           årsregnskapet

-           skolens årsmelding

-           skolens ordensregler

-           Fullstendighetserklæringen

Driftsstyret bør uttale seg om:

-           trafikkforhold for elevene

-           planer for ombygging, ominnredning og vedlikehold av det arealet driftsenhetendisponerer

-           arbeidsmiljø, herunder områder som hører inn under internkontroll

-           velferdssaker

-           saker av betydning for skolens drift, skolens satsingsområder

-           retningslinjer for utsending av invitasjoner/reklame til skolens elever

Driftsstyret skal ikke uttale seg om, eller vedta, noe rundt det som angår personalsaker og/eller elevsaker.  (Gjelder også FAU).

↑ Til toppen

 

: KUNNSKAP, KUNST OG KULTUR                    

Skolens forankring i kultursatsingen ligger i UDEs føringer og gjeldende læreplan, generell del, prinsipp for opplæringen og kompetansemål i mange fag.

UDE har et strategisk initiativ/mål i Osloskolen: ”Alle elever skal få ta del i varierte kunst- og kulturuttrykk”. Uranienborg skole sitt svar på dette er blant annet prosjektet "Gåsehud" (fjoråret) og skolens utstrakte bruk av kulturopplevelser for alle trinn .

Skolen er en svært ivrig og aktiv kulturelle s bruker av Den kulturelle skolesekken og søker bevisst etter andre kulturtilbud.

"GÅSEHUD"

Skolen ble invitert til å delta i prosjektet "Gåsehud", i regi av Oslo Kammermusikkfestival. Hele 4.trinnet vårt i fjor fikk veiledning av musikere og solister fra KORK, Operaen og Solistkoret gjennom hele året i musikktimene. Dette var bare fantastisk! To andre skoler deltok også delta med sine 4.trinn, Jeriko skole i Oslo og Slattum skole i Nittedal. Prosjektet endte opp med en stor fremføring i Operaen høsten-16.

Søndag 23.oktober klokken 18 i Operaen skjedde det! Det var stinn brakke av familie og venner og full suksess! Takk til prosjektleder Berit Cardas! J Dokumentar fra opplegget med våre elever ligger ute på nettet til NRK "Gåsehud" (ble sendt på NRK2 påsken 2017).

KORPS OG KOR OG SAL & SCENE
Vi er stolte av å ha et skolekorps ved skolen. Korpset feiret 60års-jubileum 20.november 2010. Takket være stor dugnadsinnsats fra foreldre og foresatte, samt flinke dirigenter, er korpset i fullt driv. Pga midlertidigheten de to kommende skoleårene, har vi ikke kunnet få plass til korpset i skolens lokaler, men gode løsninger er kommet på plass i lokalmiljøet, - takket være skolens gode samarbeidspartnere Hartvig Nissen skole og Uranienborg kirke.

 Lærerne på ungdomstrinnet, Sissel Viggen og Eystein Eriksen, er ansvarlig for blant annet kor og andre prosjekter kulturelt i forbindelse med valgfaget "Sal og scene" på ungdomstrinnet.

Koret stiller opp ved skolens markeringer og profileringer. Det gir musikkglade elever mange muligheter.

Vi har pr i dag kor på småskoletrinnet som prosjekter, inn mot flere av skolens markeringer. (Lærere som Kari B. Skjørsæter, Mie Tørnby og Marianne E. Osnes er alle kordirigenter).

 ↑ Til toppen

 

: Aktivitetsskolen (AKS)AKS

Vi håper at elevene og foresatte daglig vil merke at Aktivitetsskolen støtter opp om skolens hovedoppgaver, barnas læring faglig og sosialt. Men AKS har en egenverdi i form av å være et trygt sted å være, med rom for fri lek og tid nok til å kose seg sammen med venner.

Vi er stolte av å ha en svært god og trygg AKS ved Uranienborg, med behjelpelige og tillitvekkende voksne. Dette skoleåret er AKS i 2.etasje i hovedbygget.

Vi oppfordrer alle dere foreldre og foresatte om å ta kontakt direkte med skolen, når det er noe dere lurer på. Kanskje noe du hører, som du ikke helt får til å stemme?

Vi oppfordrer da til ikke å avvente og snakke rundt om saken, men ta kontakt med skolen. Det vil lett oppstå misforståelser blant mange mennesker, hvis man ikke forhører seg.

Kanskje noe du skulle ønske var annerledes?

Kanskje til og med noe du vil gi positiv tilbakemelding på?

Ingen saker er for små når det gjelder samarbeid skole/hjem,- og ikke minst: når det gjelder barna og ungdommene vi sammen skal lage en god hverdag for!

↑ Til toppen

 

: Vi ønsker alle et godt skoleår på Uranienborg!
  Sammen med dere ønsker vi å lage en fantastisk hverdag for elevene!
  På vegne av alle ansatte,

  Randi Elisabeth Tallaksen, rektor