Desemberbrev

2-Advent

Aller først vil jeg få ønske Elin Håkonsen velkommen til Uranienborg skole som undervisningsinspektør. Hun går inn i stillingen til Svein K. Søvde med hovedansvar for 5.-7.trinn, og hun vil ha kontor på Fernanda Nissen skole i Nydalen. Vi er glad for å endelig ha henne på plass!

Da det tok tid før hun kunne komme til oss fra forrige arbeidssted, var vi heldige å få inn Wenche Svedjan over en periode. Hun har gjort en fabelaktig innsats, så TUSEN TAKK til Wenche S!

At skolen vår har en visjon om å være en inkluderende skole, prøver vi voksne ved skolen daglig å være bevisste på og jobbe mot. Vi har rutiner og systemer i hverdagen, som ikke alltid dere elever og dere der hjemme merker, men som skal være en sikring for alle elever ved Uranienborg. Skolens pedagogiske plattform tydeliggjør også hva skolen står for blant annet når det gjelder likeverd og toleranse. Som en del av dette arbeidet arrangerer skolen fellesmarkeringer ved betydningsfulle dager, høytider og historiske begivenheter. Noen dager og høytider er faste hvert år, og vi søker å videreføre de markeringene vi har hatt felles for alle elever 1-10, også når vi er på to lokasjoner. Dette har også elevene ønsket.

Nå står FN`s Menneskerettighetsdag for tur. Den er jo 10.desember med utdeling av Nobels fredspris, men da dagen faller på en søndag i år, vil vi ved skolen markere den mandag 11.desember i skolegården. FN-flagget heises for dagen, og fra klokken 8.45 vil det være en høytidelighet for alle elever 1-10 - med flere elevinnslag -  ved bygg 4 mot Harelabben. Til dere voksne som har lyst og anledning til å være til stede: Hjertelig velkommen! Bussene for 5.-7.trinn til Nydalen vil denne dagen bli satt opp fra kl 9.30. Ungdomstrinnets elever reiser kollektivt til Fernanda Nissen umiddelbart etter markeringen.  Det vil være ulike opplegg på trinnene i løpet av mandagen, som dreier seg om Menneskerettighetsdagen/Nobels fredspris.

Så er det så bra når representanter for foreldre tar ansvar eller initiativ til hyggelige og viktige samlinger rundt elevene! Onsdag 6.desember klokken 18 står årets foreldrekontakter på 2.trinn for dette gjennom arrangement rundt julegrantenningen. Det er jo andre forhold ute og inne i år pga byggingen, og dette ordner seg ikke selv. En del arbeid og gode tanker ligger bak. Julegranen må vi i år sette opp på Harelabben, og den blir litt mindre enn den pleier, men:

Det blir julegrantenning! Takk til FAU som holder fast ved denne tradisjonen! J (Se skolens hjemmeside og/eller facebook for mer info). Korpset vil spille til gangen rundt juletreet og ved starten. Det blir stas! Håper mange har anledning til å sette av denne ettermiddagstimen!

Så er vi allerede på planleggingsstadiet med neste års 1.klassinger. Pr i dag er 110 barn bosatt og folkeregistrert i skolens inntaksområde.  Det er plass til tre klasser. Erfaringen de siste årene viser at en god del flytter ut av byen /området/landet før høsten. Det går nok bra med plass! J

Nasjonale prøver for 5., 8.og 9.trinn er ferdigstilte, 5.trinn ble avholdt sist. Lærerne analyserer og bruker resultatene som et av flere verktøy i sin planlegging for hver enkelt elev.

Det har liten hensikt å sammenlikne fra år til år, så lenge vi er så få elever på trinnet, kan snittet fort endres. Vi ser også at fra et trinn til et annet er det en del nye elever og andre har flyttet, og det er jo utviklingen til hver enkelt elev som er betydningsfull. Jeg er glad for offentlige rapporter som viser at Uranienborg skole siden 2011 har vært en av de aller beste skolene i Oslo mht "value added",- dvs hva skolen alene får tilført elevene for å løfte dem faglig. J J J

Dere elever og dere der hjemme vil få fremlagt resultatene fra nasjonale prøver som gjelder for deg/dere.

Mht bygget og flerbrukshallen: Følg med på hjemmesiden. Alt går etter planen mht fremdrift. J

Prosjektleder for bygget følger opp tett, og hun vil delta på Driftsstyret siste møte før jul.

Skolens Tenketank for Inkludering hadde møte i forrige uke. Det er en gruppe oppnevnt av Driftsstyret bestående av 4 foresatte, 2 lærere og jeg. Fra nyttår er følgende med her: Tinka Narverud (mor 5.og 8.trinn), Marianne Bruvoll (mor 7.trinn), Kaia Huuse (mor 3.og 7.trinn), Jon Erik Reinhardsen (far 6.og 10.trinn). Lærere: Agnes Tyldum (småskoletrinnet) og Anne Førde (ungdomstrinnet). Vi er en gruppe som reflekterer fritt mht gode idéer: Hva kan vi gjøre, ut i fra våre ståsted og ulike roller for å gjøre skolen enda mer inkluderende for alle elever? Det har resultert i mye godt arbeid grunnet dette forumet. Det er jeg utrolig glad og stolt over!

I alt vårt arbeid for inkludering,- mot all utenforskap, rasisme, antisemittisme, hatkriminalitet,- ja all fundamentalisme, setter vi ved skolen inn ulike tiltak på trinn, der vi mener det egner seg best aldersmessig. De to siste årene har Faten og Yousef fra organisasjonen ForUnity vært og hatt foredrag og dialog med elevene våre på ungdomstrinnet. Både elever og lærere har gitt positive tilbakemeldinger på dette. (Faten er kjent for den unge, kvinnelige muslimen som foran Stortinget samlet mange og talte midt imot ekstreme muslimer. I høst ble hun kjent gjennom "Faten tar valget" på NRK. Yousef er en ung, norsk mann som har konvertert til islam). Denne gangen kommer de tirsdag 12.12 til 7.trinn. Dette ser vi ved skolen på som et viktig ledd i vårt holdningsarbeid.

Skolemiljøutvalget (SMU) skal ha møte tirsdag 5.12. Dette utvalget er oppnevnt offentlig, og her sitter politikere, elever, foresatte, en lærer og ass.rektor Truls Wagener.  Utvalgets mandat er å jobbe for elevenes fysiske og psykiske skolemiljø. Ass.rektor Truls leder utvalgets arbeid.

Det foregår ulike aktiviteter på alle trinn knyttet til tiden vi er inne i. Lærerne informerer på ukeplanene om disse. For skolen er det viktig at vi favner vidt her, samtidig som vi holder fast ved tradisjonene. Det ligger mye læring i dette, også sosialt. Samtidig vil vi være tydelige på at det er fagarbeid helt frem mot jul.  

Siste skoledagen før jul er torsdag 21.12, og nestsiste skoledag vil det være julesamling i kirken og på skolen klokken 9. Ved skolen (Urra) legger vi opp til to samlinger; en for 1.-4.trinn og en for 5.-10.trinn. Tema på skolesamlingene vil være: "Ulike religiøse feiringer i desember, med vekt på den kristne". I kirken vil det som tidligere bære preg av mye elevinnslag, men også bl.a julesanger.

Det er en julesamling (ikke fullstendig gudstjeneste), som er lagt opp slik at den skal kunne favne alle elever. Skolen har et godt samarbeid med Uranienborg kirke, som vi ser på som svært raus og inkluderende. Jeg ber dere alle der hjemme, som de siste årene, om å maile kontaktlærer ang hvilket alternativ dere ønsker for deres barn/ungdommer denne dagen (innen 8.12).

Gode desemberdager ønskes dere alle videre!  Husk å ta kontakt hvis det er noe!

Desemberbrev Urra 2017

Vennlig hilsen   Randi Elisabeth Tallaksen, rektor

: Les andre brev fra rektor her :