Rutiner ved fravær

 1. Fravær skal føres daglig av alle lærere.

 2. Det skal være kontakt mellom hjem og skole første fraværsdag. Foresatte skal gi beskjed via SkoleSMS (Hvis ikke foresatte gir beskjed, ringer lærer til foresatte).

   • Hvordan sende SMS til skolen?
 • Eksempel på melding fra foresatt ved skolen hvor Fredrik i 1A er blitt syk ser slik ut:
 • Foresatte skriver følgende for å få meldingen til rett person:
  URA mellomrom 1A mellomrom fredrik er syk i dag
 • meldingen sendes så til skolene sitt felles nummer: 41716112

 

 1. Kontaktlærer følger opp fravær ukentlig

 2. Udokumentert/ugyldig fravær skal så raskt som mulig meldes til foresatte (dette handler også om elevens sikkerhet).

 3. Etter fem dager med registrert fravær skal kontaktlærer ringe foresatte (gjelder også fravær dokumentert av foresatte). Målet for samtalen er å finne tiltak for å minske fraværet. Det skrives logg av samtalen. Denne arkiveres i elevens mappe.

 4. Bekymringsfullt fravær, det være seg dager eller enkelttimer, meldes raskt til sosialpedagogisk rådgiver. Hun/han tar utskrift av fravær månedlig for alle klasser. Bekymringsfullt fravær følges opp av kontaktlærer i samråd med sosialpedagogisk rådgiver.

 5. Etter ti dager med registrert fravær (gjelder også fravær dokumentert av foresatte) avgjør ledelsen i samarbeid med sosialpedagogisk rådgiver om det skal holdes et dialogmøte mellom foresatte og kontaktlærer, eventuelt med sosialpedagogisk tjeneste til stede. Målet for møtet er å finne tiltak for å minske fraværet. Møtet oppsummeres skriftlig og undertegnes av alle i møtet.

 6. Etter 15 dager med registrert fravær innkaller ledelsen/sosialpedagogisk rådgiver ved Uranienborg skole til møte med foreldre og kontaktlærer. På møtet følges initierte tiltak fra forrige møte opp, og man samarbeider videre om eventuell utforming av melding til barnevernet. Foreldrene vil motta et brev fra skolens kontor om rett og plikt til skolegang.

 7. Fravær er et fast punkt på Elevhalvtimen.

 8. Sosialpedagogisk rådgiver tar med oversikt over fravær (og forsentkomminger) for alle sine klasser til første sos-møte i måneden.