Benjaminprisen 2014

Benjaminprisen

Uranienborg skole er en 1-10-skole med et fantastisk spennende, aktivt, kreativt og heterogent elevmiljø. Elevene representerer pr i dag 71 språk og mer enn 50 nasjonaliteter.

Vi har både en mottaksgruppe og en alfabetiseringsgruppe på ungdomstrinnet. I gruppene er det 30 elever fra mange ulike land. Felles for disse ungdommene er at de nylig er kommet til Norge og trenger opplæring i norsk språk og kultur. Skolen har en viktig oppgave med integrering her!

Urras elever representerer alle de store verdensreligionene og ulike trossamfunn.

Med denne bakgrunn er Uranienborg skole helt avhengig av å vektlegge – og lykkes med – arbeid mot mobbing, rasisme, antisemittisme, alle typer utestengelse – OG: Ikke minst vektlegge satsinger for samhold og inkludering.

Med tanke på undersøkelsen om kunnskaper og holdninger på området rasisme og antisemittisme i Osloskolen i 2011, som ga et lite heldig resultat for elevmassen totalt i Oslo, har vi ved Uranienborg skole valgt å ta dette på stort alvor i våre satsinger inn mot vårt elevmiljø.

 

Alle parter i vårt skolemiljø og lokalmiljøet er inkludert i dette vårt målrettede og systematiske arbeid. De siste 3-4 år har skolens fokus på disse felt vært meget tydelig, og elever, ansatte, foresatte, samarbeidspartnere og lokalmiljø bidrar på sine felt og i samarbeid. Skolen har videreutviklet nye konsept/prosjekter/tiltak hvert år.

 

Konkret hvordan skolens representanter jobber  ulike måter bidratt/bidrar videre:

Elevene:

1.Urra har elevråd på småskoletrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn med en lærercoach til hvert råd. Elevrådene har mobbing/inkludering/rasisme/diskriminering som tema jevnlig. Lærercoachen rapporterer til skolens sosialpedagogiske tjeneste og ledelse.

2.Elever er representert i skolens driftsstyre (DS) og skolemiljøutvalg (SMU), og de blir i disse fora tatt på stort alvor av alle de voksne representantene.

3.Elevtillitsvalgte på hvert trinn fra 4.-10.har minimum to ganger pr semester samtale med nærmeste leder, der blant annet inkludering/mobbing/rasisme/skolemiljø er tema (nedfelt i Strategiske planer).

4.Elevrådsstyret på u-trinnet har samtale med rektor minimum en gang pr måned, der samhold, rasisme, mobbing, skolemiljø er blant temaene (nedfelt i strategiske planer 2013 og 2014 og skolens plattform 2014. Videreføres).

5. Elevrådsrepresentanter deltar på oppstarten av lærernes fellestid en gang pr måned og forteller om skolemiljøet, - om utfordringer her og om forslag til satsinger for å bedre og videreutvikle dette ytterligere i positiv retning, -  i samarbeid med lærerne.

6. Elevrådet på ungdomstrinnet vant Elevrådsprisen i 2012 og 2014 som Oslos beste byråd, blant annet grunnet satsinger/tiltak de har initiert, videreført og utviklet i arbeid mot mobbing, rasisme og all utestengelse.

7. Elevrådet og rektor var i 2012 sammen med UNICEF med på å lage et hefte ang det å "bry seg", blant annet i arbeidet mot mobbing.

8. Elevene på 10.trinn drar hver høst til Krakow for å besøke Auschwitz, Birkenau, mm. Det er en gruppe foreldre som drar sammen med dem, men turens innhold planlegges i samarbeid med samfunnsfagslærer og KRLE-lærer.

9. Alle elever på u-trinnet skal minimum en gang dra på ekskursjon til Holocaustsenteret.

10. Elever på u-trinnet har de siste årene deltatt i OD, og en gruppe elever har planlagt og hatt ansvar for gjennomføringen av en Internasjonal dag.

11. Skolen legger opp til at invitasjoner inn mot elevgruppene, som angår relevante tema fra ulike institutter/eksterne, tas positivt imot, hvis vi mener det kan gi elevene noe i det viktige holdningsarbeidet rundt rasisme/mobbing/antisemittisme. Eksempler: Januar-14 ble 10.trinn invitert til å være med på Nobels fredssenter ved utdeling av Årets forbilde. I august 2014 ble 10.trinn invitert til Oslo kammermusikkfestival, der en konsert var på Villa Grande på Bygdøy, og programposten gjaldt musikk som var forbudt av tyskerne under 2.verdenskrig. Skolens mottaksgrupper blir ved slike anledninger spesielt sørget for at inviteres med.

12. Ut på høsten har vi nå de siste årene sørget for at det velges representanter til elevrådet også fra mottaksklassene.

13. Ved skolens planlegging og gjennomføring av markeringer som FN-dagen, Menneskerettighetsdagen, Holocaustdagen, jul, påske, mm, - er ALLTID elevgrupper involvert og inkludert i arbeidet.

 

Ansatte, med hovedvekt på lærerne og ledelsen:

 1. Lærerrepresentant i SMU, der elevenes arbeidsmiljø/skolemiljøet er hovedtema. Paragraf 9a-3 i Opplæringsloven er et bakteppe for dette utvalget.
 2. Ansatte har representanter i DS, der årets Strategiske plan er enstemmig vedtatt de siste år. Planer har berørt tema "mobbing, rasisme" de siste år.
 3. Skolens pedagogiske plangruppe (lærerrepresentanter fra alle team sammen med ledelsen) behandler all pedagogisk satsing og bruk av lærernes fellestid. I hvert møte er skolens arbeid mot rasisme og mobbing tema.
 4. Lærere fra ulike trinn legger frem for alle kollegene i lærernes ukentlige fellestid, opplegg de har gjennomført med elevene, som går på arbeid mot mobbing/rasisme/antisemittisme/for inkludering.
 5. Skoleåret 2013/2014 deltok skolen som en av pilotene i prosjektet DEMBRA (= demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme). Alle lærerne på alle trinn gjennomførte dette, og i ettertid brukes kompetansen de har oppnådd ved å ha enda større fokus på temaene i undervisningssituasjonene. Tre lærere og rektor deltok på alle fellessamlinger, - dette hadde høy prioritet for skolen.
 6. Lærerne har de siste skoleår vært fordelt på det vi kaller fellesskapsgrupper. Disse gruppene skal planlegge og har hovedansvaret for gjennomføringen av en av årets markeringer, som f.eks Holocaustdagen, menneskerettighetsdagen eller FN-dagen. Gruppene involverer elever i arbeidet.
 7. Alle lærertrinn har ukentlig møte med sosiallærer, kalt "Elevhalvtimen". Her drøftes elevsaker, med det mål og fange opp elever mht blant annet utestenging/mobbing/rasisme, mm tidligst mulig. Sosiallærer rapporterer raskt i systematiske møter til ledelsen.
 8. Lærerne sørger for at URRA-fot (FOT= Folkeskikk, Omsorg og Toleranse, hører til på skolens plattform) og URRA-tonen er tydelig i klasserommene og jevnlig henvises til og omtales. URRA-tonen ble utformet til skolens minnemarkering etter 22.07.11.
 9. Ifølge Elevundersøkelsen har mobbingen gått ned fra vel 9-2% fra 2011-2012. Intenst og systematisk arbeid ga resultater. Mye arbeid her fra alle i skolemiljøet.

 

 • Foreldre, lokalmiljø, andre:
 1. Foreldrerepresentanter og bydelspolitikere i DS og SMU (Strategiske planer for 2013 og 2014, begge enstemmig vedtatt).
 2. Foreldregruppe på ca 10 mødre og fedre deltar på hver høsts tur til Krakow med elevene på 10.trinn.
 3. Foreldre inviteres til alle fellesmarkeringer skolen har i skolegården, markeringer som FN-dagen/holocaustdagen, osv. En god del møter opp.
 4. Mobbing/rasisme/utestenging er jevnlig tema i skolens FAU. Skolens ledelse er her i samarbeid med foreldrene.
 5. Mobbing/rasisme/utestenging/antisemittisme er et av temaene på hvert foreldremøte, - også med fokus på nett (f.eks "Bruk hue"-kampanjen og "Barnevakten").
 6. Det ble i fjor dannet en foreldregruppe fra FAU for 1.-5.trinn, kalt "Psykososial gruppe 1-5". Gruppen har utformet tips til foreldrene mht samvær/opplegg for klassesammenkomster. Det er også gitt gode og konkrete tips til hvordan foreldrene kan bli bedre kjent, i den hensikt å skape et inkluderende og mobbefritt/rasismefritt klassemiljø.
 7. Skolen har inngått for to år siden i et nært samarbeidsprosjekt med BUP-vest. Dette er et lavterskeltilbud, som skal bistå elever på u-trinnet som måtte slite psykisk, - også blant annet pga alle typer utestenging, som f.eks måtte være forårsaket av mobbing/rasisme/antisemittisme/ekstremisme.

 

NYVINNINGER DE TO SISTE ÅRENE:

 

 • Inkluderingslederne:

Med det mål å utelukke utestenging for elever på mellomtrinnet, startet Urra ved skoleårets begynnelse en form for et aktivitetsopplegg, kalt av oss "Inkluderingslederne". To elever fra hver 5., 6. og 7. klasse (en jente og en gutt) plukkes ut som inkluderingsledere etter søknad og intervju. (En lærer på mellomtrinnet er ansvarlig). Inkluderingsledernes oppgaver er å forberede og sette i gang aktiviteter i friminuttene. De utvalgte elevene skal også sørge for at alle de som vil, skal være med, ingen skal ekskluderes. I opplegget er det også blitt valgt flere "inkluderingsvandrere". Disse har som oppgave å gå rundt i skolegården og observere og prate med de som måtte være alene, for så å få inkludert dem. Mye utstyr er kjøpt inn til opplegget. Dette har også en fysisk effekt for elevene.  Frem til nå er alle tilbakemeldinger positive.

 • Foreldre til Polen:

De foreldrene som skal være med elevene på 10.trinn til Polen, får en omvisning på Holocaustsenteret i forkant. Dette blir sett på som en ekstra god forberedelse til turen, og dette ønsker skolen å videreføre. (Vi vil fra neste skoleår få med lærere på turen).

 • Lærer på 1 ukes  seminar:

Skolens prosjektleder i DEMBRA fikk en av fem plasser for lærere på seminar Pestalozzi i Bergen i 2014. Tema var bl.a farer ved netthat. Kursets innhold er videreformidlet til Uranienborg skoles øvrige lærere.

 • Oppfølger av DEMBRA, 1:

Ansatte ble invitert til personalseminar til Krakow august-14, der programmet hadde fokus på antisemittisme. 50 deltok. Auschwitz, Birkenau, Schindlers museum og jødisk ghettoer var hovedprogrampostene. Forventet oppfølging fra alle lærerne etter seminaret var: Lage og gjennomføre minimum et pedagogisk opplegg innen tema antisemittisme/rasisme på hvert trinn dette skoleåret ut i fra turens tema.

 • Oppfølger av DEMBRA, 2:

Det er kommet et hefte med undervisningsopplegg fra DEMBRA. Dette benytter skolen. Prioriterte tema følges opp av skolens ledelse.

 • Oppfølger av DEMBRA, 3:

Etter enstemmighet i DS, har skolen opprettet en voksengruppe- en form for tenketank, bestående av DS-leder, rektor, 3 foreldre og 2 lærere. Gruppen har som oppgave å finne, generelt, hva vi voksne skal se etter for å oppdage enda bedre og tidligere mobbing/all utestenging/rasisme/antisemittisme/ekstremisme. Gruppen skal også se på hva vi som voksne kan gjøre for å redusere (helst bli kvitt) det nevnte. Av lærerne i gruppen er tidligere prosjektleder fra DEMBRA. (Begge lærerne i vår tenketank er med på Oppvekstkonferansen). Foreldrene er forespurt om å delta i gruppen ut i fra ulik erfaring og ståsted. Alle forespurte takket umiddelbart "ja".  Vi har hatt ulike møter, bl.a. med eksterne samtalepartnere/foredragsholdere, som f.eks Tina Shagufta Kornmo.

 • Bry deg!

Prosjektet "Bry deg" har Søgne kommune utenfor Kristiansand hatt suksess med de to siste årene. Alle skoler i denne kommunen er blitt engasjert av dette. Uranienborg skoles ledelse har fått informasjon om prosjektet fra igangsetter Tone Martha Sødal, leder for kommunalt foreldreutvalg i Søgne. Vi er hele tiden aktive etter å finne tiltak, som kan gi resultater i arbeidet for en enda bedre skole mht mindre mobbing og rasisme. Vi vil holde denne kontakten mht bl.a. FAU-arbeidet hos oss videre.

 

Det at skolen stadig har videreutviklet tiltak og igangsatt og fulgt opp disse de siste årene, ble sterkt vektlagt i den enstemmige juryens begrunnelse.

 

Arbeidet mot all mobbing, rasisme, antisemittisme og utestenging vil Urra ha fokus på i vårt videre arbeid!

  

November, 2015

Randi Elisabeth Tallaksen, rektor Uranienborg skole i Oslo.

 

Benjaminprisen 2014 Uranienborg skole

Del 1- Benjaminprisen til Urra 2014 - 4.klasse synger "Stopp - ikke mobb!" 

 

Del 2- Benjaminprisen til Urra 2014 - Åpningstale ved rektor Randi Tallaksen 

 

Del 3- Benjaminprisen til Urra 2014 - 4.klasse synger "Kor e alle helter hen?" med Jan Eggum 

 

Del 4 - Benjaminprisen til Urra 2014 - 10.trinn synger "Til ungdommen" 

Fakta om Benjaminprisen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Benjaminprisen deles ut hvert år til en skole som har arbeidet godt mot rasisme og diskriminering. Prisen bærer navnet til Benjamin Hermansen, som ble drept 15 år gammel på Holmlia i Oslo i 2001. Drapet var rasistisk motivert.[1]

Prisen deles ut til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Arbeidet skal være preget av:

 • Forankring: Skolens arbeid mot rasisme og diskriminering er forankret i skolens langsiktige arbeid
 • Involvering: Skolens arbeid mot rasisme og diskriminering involverer alle skolens aktører
 • Synliggjøring: Skolens arbeid mot rasisme og diskriminering er synlig i skole og lokalmiljø[2]

Prisen er et diplom, 100 000 kroner og en miniatyr av bysten av Benjamin Hermansen som står på Holmlia.[3] Ivar Sjaastad har laget skulpturen.

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) administrerer prisen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet.

Juryen består av Marit Hermansen og representanter for Antirasistisk Senter, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Sametinget, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnskolen, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter og Elevorganisasjonen.[4]