Velkommen til Osloskolen/Skole-hjem samarbeid

Bilde av skolen

Samarbeid mellom hjem og skole er videre omtalt flere steder i lover og forskrifter. I formålsparagrafen til norsk skole står det blant annet: "Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.".

Forskriften til opplæringsloven § 3-2 sier at "Det skal leggjast vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom lærarar og elevar, mellom lærlingar, lærekandidatar og bedrifter, mellom skole og heim, og mellom skole og arbeidsliv". I opplæringsloven kapittel 11 er det videre bestemmelser om organisering av foreldremedvirkning gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg lokalt og Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) nasjonalt. Mange foreldre har liten kjennskap til rettigheter og plikter i skolen. Foresatte er en lite utnyttet ressurs i skolen.

Om skole-hjem samarbeid på Oslo kommunes nettsider